Vijf natuur­ge­rich­te principes

Mas­sa­ge­sa­lon Uden werkt vol­gens de vijf natuur­ge­rich­te prin­ci­pes: ener­gie, prik­kel­over­dracht, drai­na­ge, voe­ding en psy­che. Hier­in is de volg­or­de van belang. Tij­dens het inta­ke­ge­sprek ga ik na waar de dis­ba­lans zich bevindt en kan ik bepa­len wel­ke behan­del­vorm toe­ge­past dient te wor­den. Hier­on­der een kor­te uit­leg van de prin­ci­pes en wel­ke behan­del­vor­men hier­bij een rol kun­nen spe­len, om de balans te herstellen.

1. Ener­gie

Zon­der ener­gie is er geen leven moge­lijk dus alles bestaat uit ener­gie. Ons lichaam dus ook! Elk sys­teem, elk orgaan, elke emo­tie en elke gedach­te heeft zijn eigen ener­gie. Dus hoe beter de ener­gie­ba­lans is hoe beter het sys­teem func­ti­o­neert, hoe gro­ter de gezond­heid. We heb­ben een bepaal­de hoe­veel­heid ener­gie en de bewe­ging van de ener­gie nodig om te blij­ven bestaan. Blok­ka­des van de ener­gie­ba­nen kun­nen ervoor zor­gen dat bepaal­de delen van je lichaam onvol­doen­de ener­gie heb­ben. Hier­door kun­nen bij­voor­beeld aller­lei licha­me­lij­ke pro­ble­men ont­staan.
Het is dus van belang dat er vol­doen­de ener­gie in het lichaam is en dat deze goed kan doorstromen.

Behan­del­vor­men

 • Ontspannings­massage
 • Sport­mas­sa­ge
 • Tui-na mas­sa­ge
 • Voet­re­flex massage
 • Cup­ping massage
 • Kruidenstempel­massage
 • Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge
 • Hots­to­ne massage
 • Aro­ma­the­ra­pie 

2. Prik­kel­over­dracht

Door de mas­sa­ge wordt het zenuw­stel­sel gevoed en komt het zenuw­stel­sel tot rust, hier­door wordt prik­kel­over­dracht ver­be­terd. Het zenuw­stel­sel is ver­ant­woor­de­lijk voor het trans­port van de diver­se sig­na­len in ons lichaam. Ons lichaam pro­beert con­stant balans in alle pro­ces­sen te berei­ken. Maar ook de meri­di­a­nen (ener­gie­ba­nen) spe­len hier een belang­rij­ke rol in. Als hier blok­ka­des optre­den, kan het lichaam niet meer opti­maal func­ti­o­ne­ren. Dit kan zich uiten in slecht wer­ken­de zin­tui­gen, pijn­lij­ke spie­ren, maar ook alge­me­ne ver­moeid­heid. Als dit lang aan­houd, kan dit tot uit­val lei­den. Een juis­te wer­king van het com­mu­ni­ca­tie­net­werk is dus van groot belang. Wan­neer een sig­naal niet op de juis­te manier door het brein wordt waar­ge­no­men, kan er geen reac­tie op vol­gen en ont­staat er onbalans.

Behan­del­vor­men
 • Ontspannings­massage
 • Sport­mas­sa­ge
 • Tui-na mas­sa­ge
 • Voet­re­flex massage
 • Cup­ping massage
 • Kruidenstempel­massage
 • Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge
 • Hots­to­ne massag

3. Drai­na­ge

Ons lichaam en onze geest wor­den belast met gif­stof­fen. Alle opge­da­ne indruk­ken en emo­ties moe­ten ver­werkt kun­nen wor­den. Hier­bij kan je den­ken aan emo­ties, stof­fen waar je aller­gisch voor bent en stress. Maar ook door over­be­las­ting van je lichaam, door bij­voor­beeld te hard wer­ken en te wei­nig rust­mo­men­ten. Of slecht eten en drin­ken, te wei­nig bewe­gen. Wan­neer het lichaam niet meer in staat is deze gif­stof­fen vol­doen­de af te voe­ren kan dit diver­se klach­ten veroorzaken.

Behan­del­vor­men

 • Ontspannings­massage
 • Tui-na mas­sa­ge
 • Cup­ping massage
 • Kruidenstempel­massage
 • Voet­re­flex massage
 • Hots­to­ne massage

4. Voe­ding

Naast vol­doen­de bewe­gen is ook een goe­de voe­ding van wezen­lijk belang. Al onze sys­te­men en cel­len varen wel bij een zo natuur­lijk moge­lij­ke voe­ding. Dit zorgt ervoor dat het lichaam goed kan func­ti­o­ne­ren. Een aller­gie kan ervoor zor­gen dat bij­voor­beeld vita­mi­nes niet of onvol­doen­de opge­no­men kun­nen wor­den, met alle gevol­gen van dien. 

Ook de geest heeft voe­ding nodig. Voe­ding kan bestaan uit emo­ties, ver­wach­tin­gen, over­tui­gin­gen en uit­da­gin­gen. Dit kan ech­ter zowel posi­tief als nega­tief wer­ken. Hier­bij kan je den­ken aan oor­de­len van ande­ren, nega­tie­ve erva­rin­gen en jezelf over­vra­gen (stress).
Bei­de vor­men van voe­ding ver­die­nen aan­dacht, wan­neer er klach­ten wor­den erva­ren op licha­me­lijk en/of gees­te­lijk gebied.

Behan­del­vor­men

 • Ontspannings­massage
 • Kruidenstempel­massage
 • Voet­re­flex massage
 • Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge
 • Hots­to­ne massage
 • Aro­ma­the­ra­pie

5. Psy­che

Luis­te­ren naar sig­na­len van het lichaam en ga hier ver­stan­dig op anti­ci­pe­ren. Een mens bestaat uit meer­de­re delen. Hier­bij kan je den­ken aan fysiek, emo­ti­o­neel, men­taal en ener­ge­tisch. Deze delen zijn met elkaar ver­bon­den en het is het meest posi­tief als deze delen goed met elkaar samen­wer­ken. Durf inge­sle­ten patro­nen en gewoon­tes te door­bre­ken. Hier zit vaak een kink in de kabel. Naast aan­dacht voor de licha­me­lij­ke gesteld­heid is het van groot belang om aan­dacht te heb­ben voor emo­ties en gedrags­pa­tro­nen.
Door bewust­wor­ding van (belem­me­ren­de) patro­nen kan hier­in een ver­an­de­ring plaats vin­den. Het helpt je op de weg naar her­stel en kan klach­ten in de toe­komst voorkomen.

Behan­del­vor­men

 • Ontspannings­massage
 • Trans­der­ma­le Therapie
 • Tui-na mas­sa­ge
 • Cup­ping massage
 • Kruidenstempel­massage
 • Voet­re­flex massage
 • Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge
 • Hots­to­ne massage
 • Manu­e­le lymfedranage
 • Aro­ma­the­ra­pie. 

Deze 5 natuur­ge­rich­te prin­ci­pes leve­ren daar­mee een effec­tie­ve en effi­ci­ën­te inbreng van zorg.

Deze tech­nie­ken en metho­die­ken zijn niet bedoeld als ver­van­ging van regu­lie­re dia­gno­se en behan­de­ling, maar als aan­vul­ling daar­op. Raad­pleeg bij twij­fel altijd eerst een arts!