Klach­ten van stress,
span­ning of depressie?

Maak nu ken­nis met Mas­sa­ge­sa­lon Uden.
Intro­duc­tie­mas­sa­ge voor maar €35,-

Pro­fi­teer nog

Dag(en)

:

Uur(s)

:

Minute(s)

:

Second(s)

Al meer dan 100 klan­ten gin­gen u voor. 

Heel fij­ne massage 👍

Lely, Scha­ijk

Heer­lij­ke fij­ne mas­sa­ge gehad

Simo­ne, Uden

Zeer pret­ti­ge en pro­fes­si­o­ne­le behandeling.

Robert, Uden

Wil jij ook 100% relaxen?

Boek dan nu een intro­duc­tie­mas­sa­ge en ont­vang nu meer dan 20% kor­ting. Nor­maal 45 euro nu slechts 35 euro.

Via tele­foon: 06 10 90 34 06 of per e‑mail afspraak@massagesalonuden.nl

Waar­om eigen­lijk masseren?

Een mas­sa­ge geeft heer­lij­ke ont­span­ning. Maar ook is een mas­sa­ge heel gezond voor je lichaam. Daar­om is het ver­stan­dig om je lichaam struc­tu­reel te laten mas­se­ren. Een mas­sa­ge is goed voor:

Het ver­be­tert van het immuunsysteem

Weer­baar­der tegen ziek­tes. Je lichaam maakt meer wit­te bloed­li­chaam­pjes aan, het stres­shor­moon cor­t­i­sol wordt ver­laagd. Min­der snel ziek dus!

Heel doel­tref­fend mid­del tegen span­nings­klach­ten en stress

De pro­duc­tie van het stres­shor­moon wordt ver­min­derd waar­door het lichaam de kans krijgt zich te ont­span­nen en te her­stel­len van gro­te inspanning.

Het maakt je gespan­nen spie­ren weer soepel

 Mas­sa­ge ver­zacht pijn­lij­ke en stij­ve spie­ren. Er komt ruim­te en ont­span­ning in de spie­ren, omdat blok­ka­des en span­nin­gen los gekneed worden.

Het maakt je gelukkiger

De geluks­hor­mo­nen sero­to­ni­ne en endor­fi­ne komen vrij tij­dens een mas­sa­ge. Deze zor­gen dat je je blij, zor­ge­loos en pret­tig voelt. Tevens kun je pijn beter ver­dra­gen door deze stoffen.

Het laat je beter in je vel zitten

Je huid wordt elas­ti­scher door­dat span­nin­gen in het bind­weef­sel wor­den los gekneed. Ook wordt de door­bloe­ding in de huid beter waar­door de kleur en uit­stra­ling van je huid een boost krijgt.

Het ver­be­tert de bloedcirculatie

Het acti­veert de bloeds­om­loop. Hier­door krij­gen de spie­ren, orga­nen, bot­ten en huid meer ver­se voe­dings­stof­fen. Ook wordt bloed­druk genormaliseerd.

Het laat je beter slapen

Tij­dens een mas­sa­ge wordt sero­to­ni­ne gepro­du­ceerd. Dit hor­moon zorgt ervoor dat je beter slaapt.

Het ver­wij­dert afvalstoffen

Door­dat de bloed­cir­cu­la­tie en de lym­fe­va­ten wor­den geac­ti­veerd, kun­nen afval­stof­fen het lichaam snel­ler verlaten.

Over­tuigd?

Boek nu een intro­duc­tie­mas­sa­ge en ont­vang 20% kor­ting. Maak een afspraak