Massages

De eer­ste stap naar ont­span­ning van lichaam en geest

Alle massages wor­den gege­ven met natuur­lij­ke oli­ën en of pro­duc­ten. Zie voor meer info bij de type behan­de­ling die u wenst te gebruiken.

Onze massages

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ontspannen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spieren.

Trans­der­ma­le massagetherapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie massage.

Medi­cal Taping 

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Cup­ping massage

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behandelen.

Hots­to­ne massage

Een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche stenen.

Manu­e­le lymfedrainage

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te stimuleren.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Ayur­ve­di­sche massage

De mas­sa­ge brengt het hele lichaam in balans.

Shi­at­su massage

Sti­mu­le­ren het zelf­he­lend ver­mo­gen van het men­se­lijk lichaam

Voet­re­flex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Bind­weef­sel­mas­sa­ge

Ver­be­ter het her­stel­ver­mo­gen van de huid.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zorgen.

Kin­der­mas­sa­ge

Een kin­der­mas­sa­ge kan zeer behulp­zaam zijn bij ont­span­ning en kalmering.

Stoel­mas­sa­ge Shiatsu

Kor­te ont­span­nen­de en acti­ve­ren­de druk­punt­mas­sa­ge ter pre­ven­tie en behan­de­ling van klachten.

Waar­om eigen­lijk masseren?

Een mas­sa­ge geeft heer­lij­ke ont­span­ning. Maar ook is een mas­sa­ge heel gezond voor je lichaam. Daar­om is het ver­stan­dig om je lichaam struc­tu­reel te laten mas­se­ren. Een mas­sa­ge is goed voor:

Het ver­be­tert van het immuunsysteem

Weer­baar­der tegen ziek­tes. Je lichaam maakt meer wit­te bloed­li­chaam­pjes aan, het stres­shor­moon cor­t­i­sol wordt ver­laagd. Min­der snel ziek dus!

Heel doel­tref­fend mid­del tegen span­nings­klach­ten en stress

De pro­duc­tie van het stres­shor­moon wordt ver­min­derd waar­door het lichaam de kans krijgt zich te ont­span­nen en te her­stel­len van gro­te inspanning.

Het maakt je gespan­nen spie­ren weer soepel

 Mas­sa­ge ver­zacht pijn­lij­ke en stij­ve spie­ren. Er komt ruim­te en ont­span­ning in de spie­ren, omdat blok­ka­des en span­nin­gen los gekneed worden.

Het maakt je gelukkiger

De geluks­hor­mo­nen sero­to­ni­ne en endor­fi­ne komen vrij tij­dens een mas­sa­ge. Deze zor­gen dat je je blij, zor­ge­loos en pret­tig voelt. Tevens kun je pijn beter ver­dra­gen door deze stoffen.

Het laat je beter in je vel zitten

Je huid wordt elas­ti­scher door­dat span­nin­gen in het bind­weef­sel wor­den los gekneed. Ook wordt de door­bloe­ding in de huid beter waar­door de kleur en uit­stra­ling van je huid een boost krijgt.

Het ver­be­tert de bloedcirculatie

Het acti­veert de bloeds­om­loop. Hier­door krij­gen de spie­ren, orga­nen, bot­ten en huid meer ver­se voe­dings­stof­fen. Ook wordt bloed­druk genormaliseerd.

Het laat je beter slapen

Tij­dens een mas­sa­ge wordt sero­to­ni­ne gepro­du­ceerd. Dit hor­moon zorgt ervoor dat je beter slaapt.

Het ver­wij­dert afvalstoffen

Door­dat de bloed­cir­cu­la­tie en de lym­fe­va­ten wor­den geac­ti­veerd, kun­nen afval­stof­fen het lichaam snel­ler verlaten.

Ken­nis­ma­ken?

Boek daar­om de Nieu­we cli­ën­ten mas­sa­ge (duur 75 minu­ten) voor slechts € 60,- . Maak een afspraak