Ayur­ve­di­sche massage

De mas­sa­ge brengt het hele lichaam in balans

De Ayur­ve­di­sche mas­sa­ge com­bi­neert mas­sa­ge tech­nie­ken met het sti­mu­le­ren van de mar­ma pun­ten (druk­pun­ten uit de ayur­ve­da). Het is een zach­te ener­ge­ti­sche mas­sa­ge op de huid. De mas­sa­ge brengt het hele lichaam in balans.

Het werkt niet alleen op de spie­ren maar ook op het ener­gie­sys­teem (aura en cha­kra’s). De mas­sa­ge brengt meer vita­le ener­gie en helpt om gif­stof­fen die diep in het lichaam vast zit­ten te ver­wij­de­ren. Ver­der helpt de ayur­ve­di­sche mas­sa­ge bij het los­ma­ken van emo­ti­o­ne­le blokkades.

Deze leer is geba­seerd op de 5 elementen:

Ether- Lucht — Vuur — Water — Aar­de
Die zich niet alleen in de natuur om ons heen, maar ook in ons lichaam mani­fes­te­ren.
Samen vor­men de ele­men­ten in het men­se­lijk lichaam de 3 werk­za­me levens­ener­gie­ën:
Vata (ether/lucht)
Pit­ta (vuur/water)
Kap­ha (water/aarde)
Ieder van ons heeft een unie­ke samen­stel­ling van Vata, Pit­ta en Kap­ha ener­gie, ook wel con­sti­tu­tie genoemd.
Uw con­sti­tu­tie kan uit balans zijn geraakt door fac­to­ren zoals omge­ving, sei­zoen, voe­ding, stress, etc

Ayur­ve­di­sche Mas­sa­ge is een dui­zen­den jaren Indi­a­se dis­ci­pli­ne die de her­stel­pro­ces­sen van lichaam en geest helpt reac­ti­ve­ren. Deze mas­sa­ge kan daar­om ook dras­ti­sche ver­an­de­rin­gen in de fysie­ke, men­ta­le en emo­ti­o­ne­le con­sti­tu­tie teweeg­bren­gen. 
 

Ayur­ve­di­sche mas­sa­ge 60 minuten € 60,-
Ayur­ve­di­sche mas­sa­ge 90 minuten € 90,-

Geef deze mas­sa­ge cadeau met de cadeaubon!

Op zoek naar een leuk en ori­gi­neel cadeau? Een Cadeau­bon van Mas­sa­ge­sa­lon Uden is altijd het per­fec­te cadeau! Meer infor­ma­tie

Ande­re mogelijkheden

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ontspannen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spieren.

Trans­der­ma­le massagetherapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie massage.

Medi­cal Taping 

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Cup­ping massage

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behandelen.

Hots­to­ne massage

Een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche stenen.

Manu­e­le lymfedrainage

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te stimuleren.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Ayur­ve­di­sche massage

De mas­sa­ge brengt het hele lichaam in balans.

Shi­at­su massage

Sti­mu­le­ren het zelf­he­lend ver­mo­gen van het men­se­lijk lichaam

Voet­re­flex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Bind­weef­sel­mas­sa­ge

Ver­be­ter het her­stel­ver­mo­gen van de huid.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zorgen.

Kin­der­mas­sa­ge

Een kin­der­mas­sa­ge kan zeer behulp­zaam zijn bij ont­span­ning en kalmering.

Stoel­mas­sa­ge Shiatsu

Kor­te ont­span­nen­de en acti­ve­ren­de druk­punt­mas­sa­ge ter pre­ven­tie en behan­de­ling van klachten.