Chi­ne­se bone set­ting (Zheng-gu)

Een van de vijf tak­ken van de tra­di­ti­o­ne­le Chi­ne­se geneeskunst

Omschrij­ving

Bone­set­ting, ook wel Zheng-gu genoemd, is een van de vijf tak­ken van de tra­di­ti­o­ne­le Chi­ne­se genees­kunst (TCM) en wordt beschouwd als de basis voor de ont­wik­ke­ling van het moder­ne chi­ro­prac­tie en oste­o­pa­thie.
Chi­ne­se bone set­ting (Zheng Ghu) is een ide­a­le en vei­li­ge manier om het lichaam te cor­ri­ge­ren. Het hele bewe­gings­ap­pa­raat bestaat uit het moto­ri­sche sys­teem, moto­riek en het geheel van bot­ten, gewrich­ten, ske­let­spie­ren, pezen en moto­ri­sche zenu­wen, die zor­gen voor de lichaams­hou­din­gen en bewe­gin­gen. Gaan we dus cor­ri­ge­ren op bot­ten, wer­vels en gewrich­ten, dan beïn­vloe­den we ook de spie­ren, pezen en het zenuwstelsel.

Zheng-gu, ook wel bekend als Sekot­su op zijn Japans, is een holis­tisch zorg­pro­ces om het even­wicht van het ske­let, de spie­ren en gewrich­ten te gene­zen. Kort­om, een zheng-gu the­ra­peut maakt hoofd­za­ke­lijk gebruik van gewrichts­ma­ni­pu­la­tie.
Het is een manier om pijn te ver­lich­ten bij scheef­stand van bot­ten. Het doel is uit­ein­de­lijk om de een­heid van het lichaam te behou­den en/of te herstellen.

Pijn in de bot­ten en spie­ren kun­nen door­gaans wor­den ver­oor­zaakt door een onjuis­te inspan­ning, over­be­las­te of geblok­keer­de ver­bin­din­gen zoals die van de wer­vel­ko­lom of ande­re gewrich­ten. Voor pijn zoals rug- of nek­pijn of ver­stui­kin­gen beschouwt de Chi­ne­se genees­kun­de zheng-gu zelfs als een effec­tie­ve­re the­ra­peu­ti­sche metho­de dan lich­te oefe­nin­gen of fysi­o­the­ra­pie. Zheng-gu is nau­we­lijks bekend in de wes­ter­se wereld maar geniet in Chi­na een zeer lan­ge geschie­de­nis. Tot op de dag van van­daag bezoe­ken men­sen uit alle lagen van de bevol­king bij voor­keur een zheng-gu the­ra­peut wan­neer zij ske­let­pro­ble­men ervaren!

Het bes­te resul­taat is de com­bi­na­tie van mas­sa­ge en bone­set­ting.
Door mid­del van mas­sa­ge ont­spant het lichaam, wor­den spie­ren en gewrich­ten soe­pe­ler en wordt de door­bloe­ding gesti­mu­leerd. De behan­de­ling wordt op kle­ding uit­ge­voerd.
Hoe­veel behan­de­lin­gen er nodig zijn hangt per per­soon af.
De mees­te men­sen mer­ken al na de eer­ste behan­de­ling verbetering.

Indi­ca­ties
 • Leng­te­ver­schil benen
 • Bek­ken­in­sta­bi­li­teit (3 maan­den na de bevalling)
 • Knie‑, enkels- en voet­pro­ble­ma­tiek (scheef­stand, kneu­zing, neuropathie)
 • Spon­dy­lo­sis (slij­ta­ge van de wer­vels), sco­li­o­se (afwij­ken­de krom­ming in wer­vel­ko­lom), lage rug­klach­ten (lum­ba­go), niet acu­te her­nia en ischi­as, luxa­tie (gewricht, beknel­ling van zenuw), subluxa­tie (wer­vel­dis­lo­ca­tie)
 • Nek- en schou­der­klach­ten, fro­zen shoul­der, hoofd­pijn, oog­klach­ten, migraine
 • Ten­nis- en golfarm, RSI, spring­vin­ger, car­pa­le tun­nel syndroom
 • Rota­tor cuff problematiek
 • Door­bloe­dings­stoor­nis in spie­ren en pezen
 • Dui­ze­lig­heid, méni­è­re, evenwichtsstoornis
 • Pijn­be­strij­ding, ont­ste­kings­rem­mend, myo­fas­ci­a­le reac­tie­pun­ten oplos­sen, mobi­li­teit bevor­de­ren, ver­moeid­heid verminderen
 • Spijs­ver­te­ring bevorderend
 • Opti­ma­le hou­ding = opti­maal functioneren.
Con­tra-indi­ca­ties
 • Pro­the­ses (bv. knie, heup), plaat­jes, schroe­ven en ande­re fixaties
 • Acu­te her­nia en ischias
 • Recen­te whip­lash (niet recent, > 3 maan­den -> wel CBS)
 • Kan­ker
 • Oplet­ten met ver­se lit­te­kens in het te behan­de­len gebied
 • Zwan­ger­schap (wel 3 maan­den na bevalling)
 • Ern­sti­ge vita­le orgaan klach­ten en bij donororgaan
 • Koorts (stof­wis­se­ling is al verhoogd)
 • Infec­tie­ziek­ten (griep, ver­koud­heid, keelontsteking)
 • Extre­me ver­moeid­heid en uitputting
 • Open won­den (ulcus cruris, open been)
 • Zwa­re psy­chi­sche klach­ten (schi­zo­fre­nie, zwa­re borderline)
 • Besmet­te­lij­ke huidziekten
 • MS/ME (mul­ti­ple scle­ro­se= ziek­te CZS), myal­gi­sche ence­fa­lo­my­e­li­tis = post­vi­ra­le her­sen­ziek­te, ont­ste­kin­gen in her­se­nen en ruggenmerg)
 • ALS (Amy tro­fi­sche late­ra­le scle­ro­se, neu­ro­lo­gi­sche ziek­te van de zenuw­cel­len in het ruggenmerg
 • Vaat­aan­doe­nin­gen: trom­bo­se, arte­rio­scle­ro­se, reflex­dys­tro­fie (ineens bij sto­ten van armen of benen hef­ti­ge pijn en ontstekingen)
Chi­ne­se bone set­ting 30 minuten € 60,-

Geef deze mas­sa­ge cadeau met de cadeaubon!

Op zoek naar een leuk en ori­gi­neel cadeau? Een Cadeau­bon van Mas­sa­ge­sa­lon Uden is altijd het per­fec­te cadeau! Meer infor­ma­tie

Ande­re mogelijkheden

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ontspannen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spieren.

Trans­der­ma­le massagetherapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie massage.

Medi­cal Taping 

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Cup­ping massage

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behandelen.

Hots­to­ne massage

Een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche stenen.

Manu­e­le lymfedrainage

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te stimuleren.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Ayur­ve­di­sche massage

De mas­sa­ge brengt het hele lichaam in balans.

Chi­ne­se Bone Set­ting (Zheng-gu)

Een van de vijf tak­ken van de tra­di­ti­o­ne­le Chi­ne­se geneeskunst

Shi­at­su massage

Sti­mu­le­ren het zelf­he­lend ver­mo­gen van het men­se­lijk lichaam

Voet­re­flex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Bind­weef­sel­mas­sa­ge

Ver­be­ter het her­stel­ver­mo­gen van de huid.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zorgen.

Kin­der­mas­sa­ge

Een kin­der­mas­sa­ge kan zeer behulp­zaam zijn bij ont­span­ning en kalmering.

Stoel­mas­sa­ge Shiatsu

Kor­te ont­span­nen­de en acti­ve­ren­de druk­punt­mas­sa­ge ter pre­ven­tie en behan­de­ling van klachten.