Cup­ping mas­sa­ge

Alge­he­le ont­span­ning

Cup­ping mas­sa­ge is van oor­sprong een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behan­de­len.
Cup­ping wordt gedaan door gla­zen / sili­co­nen cups op de huid te plaat­sen die vacu­üm zui­gen.

Door de tech­niek wordt de huid licht opge­tild. Gif­stof­fen in spie­ren en gewrich­ten wor­den niet altijd even gemak­ke­lijk afge­bro­ken. Deze gif­stof­fen kun­nen zor­gen voor blok­ka­des en ongemakkelijke(pijn).
Gif­stof­fen wor­den door cup­ping aan het huid­op­per­vlak gebracht en dus mak­ke­lij­ker afge­voerd.

De door­bloe­ding van weef­sels en spie­ren wordt sterk ver­be­terd. Na afloop van deze mas­sa­ge voelt u zich men­taal en fysiek een stuk fit­ter.
Tege­lij­ker­tijd wor­den de emo­ties die bij de druk­pun­ten horen los­ge­trild met als gevolg alge­he­le ont­span­ning. Goed om huid, spie­ren, gewrich­ten en het alge­he­le zenuw­stel­sel te bevor­de­ren.

Even­eens zeer geschikt als aan­vul­ling op een anti cel­lu­li­tis en/of ande­re afslank­be­han­de­lin­gen, aan­ge­zien het gebruik van de cups het afvoe­ren van vocht en vet uit de weef­sels en vet­cel­len ver­ge­mak­ke­lijkt.

 

Cup­ping mas­sa­ge
Stan­daard
oli­ën
Natuur­lij­ke
oli­ën
Deel­be­han­de­ling (30 min) € 30,- € 35,-
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) € 50,- € 55,-

Geef deze mas­sa­ge cadeau met de cadeau­bon!

Op zoek naar een leuk en ori­gi­neel cadeau? Een Cadeau­bon van Mas­sa­ge­sa­lon Uden is altijd het per­fec­te cadeau!

Alle moge­lijk­he­den

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ont­span­nen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spie­ren.

Medi­cal Taping

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Trans­der­ma­le massage­therapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie mas­sa­ge.

Kruidenstempel­massage

Door de warm­te, olie en de krui­den het lichaam te zui­ve­ren en de ener­gie weer beter te laten stro­men.

Cup­ping mas­sa­ge

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behan­de­len.

Hots­to­ne mas­sa­ge

Een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche ste­nen.

Manu­e­le lym­fe­drai­na­ge

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te sti­mu­le­ren.

Voet­ref­ex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zor­gen.

Kin­der­mas­sa­ge

De mees­te kin­de­ren zijn gek op mas­sa­ge. Ze vin­den het heer­lijk om aan­ge­raakt te wor­den.