Cup­ping massage

Alge­he­le ontspanning

Cup­ping mas­sa­ge is van oor­sprong een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behan­de­len.
Cup­ping wordt gedaan door gla­zen / sili­co­nen cups op de huid te plaat­sen die vacu­üm zuigen.

Door de tech­niek wordt de huid licht opge­tild. Gif­stof­fen in spie­ren en gewrich­ten wor­den niet altijd even gemak­ke­lijk afge­bro­ken. Deze gif­stof­fen kun­nen zor­gen voor blok­ka­des en ongemakkelijke(pijn).
Gif­stof­fen wor­den door cup­ping aan het huid­op­per­vlak gebracht en dus mak­ke­lij­ker afgevoerd.

De door­bloe­ding van weef­sels en spie­ren wordt sterk ver­be­terd. Na afloop van deze mas­sa­ge voelt u zich men­taal en fysiek een stuk fit­ter.
Tege­lij­ker­tijd wor­den de emo­ties die bij de druk­pun­ten horen los­ge­trild met als gevolg alge­he­le ont­span­ning. Goed om huid, spie­ren, gewrich­ten en het alge­he­le zenuw­stel­sel te bevorderen.

Even­eens zeer geschikt als aan­vul­ling op een anti cel­lu­li­tis en/of ande­re afslank­be­han­de­lin­gen, aan­ge­zien het gebruik van de cups het afvoe­ren van vocht en vet uit de weef­sels en vet­cel­len vergemakkelijkt.

 

Cup­ping mas­sa­ge 30 minuten € 35,-
Cup­ping mas­sa­ge 45 minuten € 50,-
Cup­ping mas­sa­ge 60 minuten € 65,-

Tij­dens onze massages gebrui­ken wij uit­slui­tend 100% natuur­lij­ke oliën.

Geef deze mas­sa­ge cadeau met de cadeaubon!

Op zoek naar een leuk en ori­gi­neel cadeau? Een Cadeau­bon van Mas­sa­ge­sa­lon Uden is altijd het per­fec­te cadeau! Meer infor­ma­tie

Alle moge­lijk­he­den

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ontspannen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spieren.

Trans­der­ma­le massagetherapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie massage.

Medi­cal Taping 

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Cup­ping massage

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behandelen.

Hots­to­ne massage

Een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche stenen.

Manu­e­le lymfedrainage

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te stimuleren.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Ayur­ve­di­sche massage

De mas­sa­ge brengt het hele lichaam in balans.

Shi­at­su massage

Sti­mu­le­ren het zelf­he­lend ver­mo­gen van het men­se­lijk lichaam

Voet­re­flex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Bind­weef­sel­mas­sa­ge

Ver­be­ter het her­stel­ver­mo­gen van de huid.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zorgen.

Kin­der­mas­sa­ge

Een kin­der­mas­sa­ge kan zeer behulp­zaam zijn bij ont­span­ning en kalmering.

Stoel­mas­sa­ge Shiatsu

Kor­te ont­span­nen­de en acti­ve­ren­de druk­punt­mas­sa­ge ter pre­ven­tie en behan­de­ling van klachten.