Kin­der­mas­sa­ge

De mees­te kin­de­ren zijn gek op massage

De kin­de­ren nemen meer op uit hun omge­ving dan je mis­schien zou den­ken. De hele dag door wor­den ze op aller­lei manie­ren geprik­keld door de bui­ten­we­reld. Ze kun­nen hier­door over­prik­keld raken, waar­door er klach­ten kun­nen ont­staan. Een kin­der­mas­sa­ge kan zeer behulp­zaam zijn bij ont­span­ning en kalmering.

Naast dat kin­der­mas­sa­ge pre­ven­tief werkt en kin­de­ren het erg pret­tig vin­den, kan het bij veel voor­ko­men­de klach­ten ver­lich­ting bren­gen. Denk hier­bij bij­voor­beeld aan: buik­pijn, slecht sla­pen, span­ning, ver­driet en onrust. Ook bij kin­de­ren met ADHD en bij hoog gevoe­lig­heid kan een mas­sa­ge posi­tief werken.

De mas­sa­ge wordt gege­ven met veel aan­dacht en gevoel voor het kind. Voor de eer­ste kin­der­mas­sa­ge wordt er een kor­te inta­ke gehou­den met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind en met het kind zelf. U als ver­zor­gen­de bent aan­we­zig tij­dens de mas­sa­ge en wordt ver­zorgd door mid­del van een kop­je kof­fie, thee of een glas water. Een kin­der­mas­sa­ge is voor kin­de­ren van onge­veer 8 tot onge­veer 16 jaar.

De posi­tie­ve effec­ten van har­mo­ni­se­ren­de kindermassage:

  • ver­sterkt het immuun­sys­teem (de weerstand)
  • bevor­dert het slapen
  • onder­steunt bij overprikkeling
  • geeft ont­span­ning en rust (anti-stress)
  • helpt bij (psy­cho­so­ma­ti­sche) fysie­ke klach­ten: hoofd­pijn, buik­pijn, ver­moeid­heid, obsti­pa­tie, diar­ree, eczeem, bedplassen
  • bevor­dert het leer- en concentratievermogen
  • ver­min­dert agres­sief of opstan­dig gedrag
  • zorgt voor beter lichaamsbesef
  • sti­mu­leert de groei
  • zorgt voor bete­re aar­ding en door­bloe­ding (kou­de voeten)

De mas­sa­ge bestaat uit een inta­ke met ver­zor­gen­de en een praat­je met het kind mas­sa­ge 30 min praat­je na de mas­sa­ge totaal 60 min. 

Kin­der­mas­sa­ge 45 minuten € 40,-
Kin­der­mas­sa­ge 60 minuten  € 55,-

Tij­dens onze massages gebrui­ken wij uit­slui­tend 100% natuur­lij­ke oliën.

Geef deze mas­sa­ge cadeau met de cadeaubon!

Op zoek naar een leuk en ori­gi­neel cadeau? Een Cadeau­bon van Mas­sa­ge­sa­lon Uden is altijd het per­fec­te cadeau! Meer infor­ma­tie

Ande­re mogelijkheden

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ontspannen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spieren.

Trans­der­ma­le massagetherapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie massage.

Medi­cal Taping 

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Cup­ping massage

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behandelen.

Hots­to­ne massage

Een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche stenen.

Manu­e­le lymfedrainage

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te stimuleren.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Ayur­ve­di­sche massage

De mas­sa­ge brengt het hele lichaam in balans.

Shi­at­su massage

Sti­mu­le­ren het zelf­he­lend ver­mo­gen van het men­se­lijk lichaam

Voet­re­flex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Bind­weef­sel­mas­sa­ge

Ver­be­ter het her­stel­ver­mo­gen van de huid.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zorgen.

Kin­der­mas­sa­ge

Een kin­der­mas­sa­ge kan zeer behulp­zaam zijn bij ont­span­ning en kalmering.

Stoel­mas­sa­ge Shiatsu

Kor­te ont­span­nen­de en acti­ve­ren­de druk­punt­mas­sa­ge ter pre­ven­tie en behan­de­ling van klachten.