Manu­e­le lymfedrainage

Een mas­sa­ge vol ontspanning

Manu­e­le lym­fe­drai­na­ge is een tech­niek waar­bij de mas­seur pro­beert door mid­del van een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te sti­mu­le­ren en het func­ti­o­ne­ren van de goe­de vaten te bevorderen

Ons lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. De lym­fe is een van de voch­ten en ver­vult een voe­den­de, zui­ve­ren­de en drai­ne­ren­de rol. Ons lichaam is in even­wicht als deze water­huis­hou­ding in goe­de con­di­tie is. Is ons lichaam niet in even­wicht door bij­voor­beeld een onge­val, ziek­te of stress dan kan deze func­tie wor­den aangetast.

Lym­fe­va­ten zit­ten aan het opper­vlak­te van onze huid. De ver­za­mel­plaat­sen, de lym­fe­kno­pen zit­ten vaak iets die­per in het lichaam. De vaten en de kno­pen zijn met lym­fe­ba­nen met elkaar ver­bon­den. Lym­fe­ba­nen heb­ben eigen spier­tjes die “pom­pend” wer­ken. Door deze pom­pen­de wer­king wordt het lym­fe­vocht als het ware voor­uit geduwd. Door klei­ne klep­jes in de lym­fe­ba­nen wordt voor­ko­men dat de lym­fe terugstroomt.

Met spe­ci­fie­ke hand­gre­pen wordt de eigen beweeg­lijk­heid van het lym­fe­va­ten­sys­teem geac­ti­veerd en gesti­mu­leerd (de “lym­fe­va­so­mo­to­riek”), wat de afvoer­mo­ge­lijk­he­den van lym­fe doet ver­gro­ten. Hier­door kan er meer lym­fe wor­den afge­voerd. En zal de even­tu­e­le zwel­ling verdwijnen.

 

Manu­e­le Lym­fe­drai­na­ge 30 minuten € 30,-
Manu­e­le Lym­fe­drai­na­ge 60 minuten € 60,-

Tij­dens onze massages gebrui­ken wij uit­slui­tend 100% natuur­lij­ke oliën.

Alle moge­lijk­he­den

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ontspannen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spieren.

Trans­der­ma­le massagetherapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie massage.

Medi­cal Taping 

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Cup­ping massage

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behandelen.

Hots­to­ne massage

Een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche stenen.

Manu­e­le lymfedrainage

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te stimuleren.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Ayur­ve­di­sche massage

De mas­sa­ge brengt het hele lichaam in balans.

Shi­at­su massage

Sti­mu­le­ren het zelf­he­lend ver­mo­gen van het men­se­lijk lichaam

Voet­re­flex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Bind­weef­sel­mas­sa­ge

Ver­be­ter het her­stel­ver­mo­gen van de huid.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zorgen.

Kin­der­mas­sa­ge

Een kin­der­mas­sa­ge kan zeer behulp­zaam zijn bij ont­span­ning en kalmering.

Stoel­mas­sa­ge Shiatsu

Kor­te ont­span­nen­de en acti­ve­ren­de druk­punt­mas­sa­ge ter pre­ven­tie en behan­de­ling van klachten.