Manu­e­le lym­fe­drai­na­ge

Een mas­sa­ge vol ont­span­ning

Manu­e­le lym­fe­drai­na­ge is een tech­niek waar­bij de mas­seur pro­beert door mid­del van een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te sti­mu­le­ren en het func­ti­o­ne­ren van de goe­de vaten te bevor­de­ren

Ons lichaam bestaat voor 2/3 uit vocht. De lym­fe is een van de voch­ten en ver­vult een voe­den­de, zui­ve­ren­de en drai­ne­ren­de rol. Ons lichaam is in even­wicht als deze water­huis­hou­ding in goe­de con­di­tie is. Is ons lichaam niet in even­wicht door bij­voor­beeld een onge­val, ziek­te of stress dan kan deze func­tie wor­den aan­ge­tast.

Lym­fe­va­ten zit­ten aan het opper­vlak­te van onze huid. De ver­za­mel­plaat­sen, de lym­fe­kno­pen zit­ten vaak iets die­per in het lichaam. De vaten en de kno­pen zijn met lym­fe­ba­nen met elkaar ver­bon­den. Lym­fe­ba­nen heb­ben eigen spier­tjes die “pom­pend” wer­ken. Door deze pom­pen­de wer­king wordt het lym­fe­vocht als het ware voor­uit geduwd. Door klei­ne klep­jes in de lym­fe­ba­nen wordt voor­ko­men dat de lym­fe terug­stroomt.

Met spe­ci­fie­ke hand­gre­pen wordt de eigen beweeg­lijk­heid van het lym­fe­va­ten­sys­teem geac­ti­veerd en gesti­mu­leerd (de “lym­fe­va­so­mo­to­riek”), wat de afvoer­mo­ge­lijk­he­den van lym­fe doet ver­gro­ten. Hier­door kan er meer lym­fe wor­den afge­voerd. En zal de even­tu­e­le zwel­ling ver­dwij­nen.

 

Manu­e­le lym­fe­drai­na­ge
Deel­be­han­de­ling (30 min) € 25,-
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) € 45,-

Alle moge­lijk­he­den

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ont­span­nen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spie­ren.

Medi­cal Taping

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Trans­der­ma­le massage­therapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie mas­sa­ge.

Kruidenstempel­massage

Door de warm­te, olie en de krui­den het lichaam te zui­ve­ren en de ener­gie weer beter te laten stro­men.

Cup­ping mas­sa­ge

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behan­de­len.

Hots­to­ne mas­sa­ge

Een Hots­to­ne mas­sa­ge is een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche ste­nen.

Manu­e­le lym­fe­drai­na­ge

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te sti­mu­le­ren.

Voet­ref­ex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zor­gen