Medi­cal Taping

Tape­me­tho­den met elas­tisch tape

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea. Met de ken­nis over de bewe­gings­leer en de spier­ac­ti­vi­teit van het men­se­lijk lichaam als uit­gangs­punt, wer­den er tape­me­tho­den met elas­tisch tape ont­wik­keld. Bij het gene­zen en voor­ko­men van licha­me­lij­ke pro­ble­men is het belang­rijk dat bewe­ging en spier­ac­ti­vi­teit behou­den wordt. Spie­ren heb­ben niet alleen invloed op onze bewe­gin­gen, maar ook op onze lichaams­tem­pe­ra­tuur, de bloeds­om­loop en het lym­festel­sel. Door het gebruik van deze elas­ti­sche tape wor­den spie­ren die niet goed wer­ken, in hun func­tie onder­steund. Daar­door gaat bewe­gen gemak­ke­lij­ker en is ver­be­te­ring meest­al snel merk­baar. Bij de ver­de­re ont­wik­ke­ling van dit con­cept bleek dat het naast de behan­de­ling van spie­ren ook geschikt en toe­pas­baar is voor ande­re klach­ten en aandoeningen.

Medi­cal Taping bevor­dert dus in het kort het her­stel­pro­ces en ver­be­tert de spier- en gewrichts­func­tie. Hier­door zal de pijn snel­ler ver­dwij­nen wat het bewe­gen gemak­ke­lij­ker maakt.

De Medi­cal Taping kan goed in com­bi­na­tie met een mas­sa­ge zoals: Sport­mas­sa­ge of Ontspannings­massage

 

Medi­cal taping 30 minuten € 15,-

Alle moge­lijk­he­den

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ontspannen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spieren.

Trans­der­ma­le massagetherapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie massage.

Medi­cal Taping 

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Cup­ping massage

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behandelen.

Hots­to­ne massage

Een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche stenen.

Manu­e­le lymfedrainage

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te stimuleren.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Ayur­ve­di­sche massage

De mas­sa­ge brengt het hele lichaam in balans.

Shi­at­su massage

Sti­mu­le­ren het zelf­he­lend ver­mo­gen van het men­se­lijk lichaam

Voet­re­flex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Bind­weef­sel­mas­sa­ge

Ver­be­ter het her­stel­ver­mo­gen van de huid.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zorgen.

Kin­der­mas­sa­ge

Een kin­der­mas­sa­ge kan zeer behulp­zaam zijn bij ont­span­ning en kalmering.

Stoel­mas­sa­ge Shiatsu

Kor­te ont­span­nen­de en acti­ve­ren­de druk­punt­mas­sa­ge ter pre­ven­tie en behan­de­ling van klachten.