Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?

Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ont­span­nen.
We heb­ben het alle­maal nodig maar we geven of gun­nen ons­zelf daar­voor geen tijd om tot rust te komen.
Dage­lijks bouwt ieder­een veel span­nin­gen op in zowel lichaam als geest. Deze span­nin­gen kun­nen op den duur licha­me­lij­ke en gees­te­lij­ke klach­ten vor­men. Een klas­sie­ke ontspannings­massage is hier­voor een ide­a­le pre­ven­tie­ve behan­de­ling. Ont­span­ning behoort tot onze essen­ti­ë­le levens­be­hoef­ten om geluk­kig en gezond door het leven te gaan. De mas­sa­ge­o­lie die ik gebruik in de salon is een natuur­pro­duct.

Deze mas­sa­ge is goed te com­bi­ne­ren met een Trans­der­ma­le massage­therapie.

 

Ontspannings­massage
Stan­daard
oli­ën
Natuur­lij­ke
oli­ën
Deel­be­han­de­ling (30 min) € 25,- € 30,-
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) € 45,- € 50,-
Com­ple­te behan­de­ling (90 min) € 70,- € 75,-
Com­bi voor­deel
Ontspannings­massage + Trans­der­ma­le
Voor een duur van 90 min
€ 90,-
Medi­cal Taping
Na mas­sa­ge € 10,-
Zon­der mas­sa­ge € 15,-

Geef deze mas­sa­ge cadeau met de cadeau­bon!

Op zoek naar een leuk en ori­gi­neel cadeau? Een Cadeau­bon van Mas­sa­ge­sa­lon Uden is altijd het per­fec­te cadeau!

Alle moge­lijk­he­den

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ont­span­nen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spie­ren.

Medi­cal Taping

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Trans­der­ma­le massage­therapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie mas­sa­ge.

Kruidenstempel­massage

Door de warm­te, olie en de krui­den het lichaam te zui­ve­ren en de ener­gie weer beter te laten stro­men.

Cup­ping mas­sa­ge

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behan­de­len.

Hots­to­ne mas­sa­ge

Een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche ste­nen.

Manu­e­le lym­fe­drai­na­ge

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te sti­mu­le­ren.

Voet­ref­ex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zor­gen.

Kin­der­mas­sa­ge

De mees­te kin­de­ren zijn gek op mas­sa­ge. Ze vin­den het heer­lijk om aan­ge­raakt te wor­den.