Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?

Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ont­span­nen.
We heb­ben het alle­maal nodig maar we geven of gun­nen ons­zelf daar­voor geen tijd om tot rust te komen.
Dage­lijks bouwt ieder­een veel span­nin­gen op in zowel lichaam als geest. Deze span­nin­gen kun­nen op den duur licha­me­lij­ke en gees­te­lij­ke klach­ten vor­men. Een klas­sie­ke ontspannings­massage is hier­voor een ide­a­le pre­ven­tie­ve behan­de­ling. Ont­span­ning behoort tot onze essen­ti­ë­le levens­be­hoef­ten om geluk­kig en gezond door het leven te gaan. De mas­sa­ge­o­lie die ik gebruik in de salon is een natuurproduct.

Deze mas­sa­ge is goed te com­bi­ne­ren met een Trans­der­ma­le massagetherapie.

Ontspannings­massage 30 minuten € 30,-
Ontspannings­massage 45 minuten € 45,-
Ontspannings­massage 60 minuten € 60,-
Ontspannings­massage 90 minuten € 90,-

Opti­o­neel:
Ontspannings­massage + Trans­der­ma­le
Voor een duur van 90 min
€ 90,-

Tij­dens onze massages gebrui­ken wij uit­slui­tend 100% natuur­lij­ke oliën.

Geef deze mas­sa­ge cadeau met de cadeaubon!

Op zoek naar een leuk en ori­gi­neel cadeau? Een Cadeau­bon van Mas­sa­ge­sa­lon Uden is altijd het per­fec­te cadeau! Meer infor­ma­tie

Alle moge­lijk­he­den

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ontspannen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spieren.

Trans­der­ma­le massagetherapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie massage.

Medi­cal Taping 

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Cup­ping massage

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behandelen.

Hots­to­ne massage

Een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche stenen.

Manu­e­le lymfedrainage

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te stimuleren.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Ayur­ve­di­sche massage

De mas­sa­ge brengt het hele lichaam in balans.

Shi­at­su massage

Sti­mu­le­ren het zelf­he­lend ver­mo­gen van het men­se­lijk lichaam

Voet­re­flex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Bind­weef­sel­mas­sa­ge

Ver­be­ter het her­stel­ver­mo­gen van de huid.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zorgen.

Kin­der­mas­sa­ge

Een kin­der­mas­sa­ge kan zeer behulp­zaam zijn bij ont­span­ning en kalmering.

Stoel­mas­sa­ge Shiatsu

Kor­te ont­span­nen­de en acti­ve­ren­de druk­punt­mas­sa­ge ter pre­ven­tie en behan­de­ling van klachten.