Shi­at­su massage

Shi­at­su mas­sa­ge sti­mu­le­ren het zelf­he­lend ver­mo­gen van het men­se­lijk lichaam

Shi­at­su mas­sa­ge sti­mu­le­ren het zelf­he­lend ver­mo­gen van het men­se­lijk lichaam, men­sen voe­len dit intu­ï­tief aan iemand die span­ning of pijn heeft zal over de gevoe­li­ge plek wrij­ven. Ook helpt het bij het in stand hou­den van een gezond even­wicht tus­sen lichaam en geest.
Shi­at­su zor­gen voor de opbouw van levens­ener­gie en laat die stro­men. Het zorgt voor een bete­re door­bloe­ding en voor afvoer van afval­stof­fen, de soe­pel­heid van de spie­ren wordt ver­groot en even­tu­e­le pijn wordt verlicht. 

Shi­at­su

In ons lichaam stroomt de levens­ener­gie door een net­werk van banen. Deze zoge­he­ten meri­di­a­nen zijn ver­bon­den met de orga­nen. Het is belang­rijk dat de ener­gie onge­hin­derd kan cir­cu­le­ren en gelijk­ma­tig ver­deeld wordt. Wan­neer de vrije door­stro­ming om een of ande­re reden geblok­keerd raakt, wordt het ener­ge­tisch even­wicht ver­stoord. Dit heeft effect op het licha­me­lij­ke en gees­te­lij­ke func­ti­o­ne­ren van de mens.
Door zacht en intens druk uit te oefe­nen op de huid wordt de ener­gie­stroom opnieuw in bewe­ging gebracht. Het lichaam is zelf weer in staat de ener­gie­ver­de­ling in balans te bren­gen en even­tu­e­le klach­ten verdwijnen

The­ra­peu­ti­sche Shiatsu

In Japan is Shi­at­su 80 jaar gele­den al erkend als een vol­waar­di­ge therapeutische/manuele behan­de­ling. Shi­at­su werkt direct op onze levens­ener­gie, ook wel “ki” genoemd, als je gezond bent stroomt deze ener­gie vrij door een net­werk van banen die over het gehe­le lichaam lopen (meri­di­a­nen). Bij ver­sto­ring of blok­ka­des in de meri­di­a­nen kan men daar last van heb­ben en kun­nen aller­lei klach­ten ontstaan.

Wat ga je erva­ren na een Shi­at­su Massage
 • Je spie­ren voe­len heer­lijk soe­pel en ont­span­nen aan.
 • Er komt een die­pe rust over je zoals na een meditatie.
 • Na een behan­de­ling zul je heer­lijk en diep slapen.
 • Je immuun­sys­teem krijgt een oppep­per, Je Weer­stand wordt verhoogd
 • Het is gewoon heel fijn!
Shi­at­su mas­sa­ge hel­pen bij
 • Nek en schouderklachten
 • Pijn­lij­ke onderrug
 • Het auto­noom zenuw­stel­sel en de hormoonhuishouding
 • De bloeds­om­loop
 • De bloed­druk en suikerspiegel
 • Het bewe­gings­ap­pa­raat, bijv. nek‑, rug- en schou­der­klach­ten of bij beperk­te bewe­gings­vrij­heid in bepaal­de gewrichten
 • Stress gere­la­teer­de klach­ten, bijv. burn-out­ver­schijn­se­len, chro­ni­sche ver­moeid­heid, spier­span­ning, spit
 • Pijn­klach­ten, al dan niet chro­nisch van aard: RSI, Reu­ma­ti­sche klach­ten, Fibro­my­al­gie, hoofd­pijn, enz
 • Alge­he­le lichaams­be­le­ving en gees­te­lijk wel­zijn, niet lek­ker in je vel zit­ten, depres­sie­ve gevoe­lens, emo­ti­o­ne­ler rea­ge­ren als anders, ang­sten, enz.
 • Slaap­pro­ble­men
 • Gebrek­kig Immuunsysteem
 • Het her­stel­len van de ener­gie­ba­lans, licha­me­lijk en geestelijk
 • Kin­de­ren en vol­was­se­nen met PDD-nos / ADHD enz. ver­wan­te klachten
Shi­at­su mas­sa­ge 60 minuten € 60,-

Geef deze mas­sa­ge cadeau met de cadeaubon!

Op zoek naar een leuk en ori­gi­neel cadeau? Een Cadeau­bon van Mas­sa­ge­sa­lon Uden is altijd het per­fec­te cadeau! Meer infor­ma­tie

Ande­re mogelijkheden

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ontspannen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spieren.

Trans­der­ma­le massagetherapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie massage.

Medi­cal Taping 

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Cup­ping massage

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behandelen.

Hots­to­ne massage

Een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche stenen.

Manu­e­le lymfedrainage

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te stimuleren.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Ayur­ve­di­sche massage

De mas­sa­ge brengt het hele lichaam in balans.

Shi­at­su massage

Sti­mu­le­ren het zelf­he­lend ver­mo­gen van het men­se­lijk lichaam

Voet­re­flex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Bind­weef­sel­mas­sa­ge

Ver­be­ter het her­stel­ver­mo­gen van de huid.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zorgen.

Kin­der­mas­sa­ge

Een kin­der­mas­sa­ge kan zeer behulp­zaam zijn bij ont­span­ning en kalmering.

Stoel­mas­sa­ge Shiatsu

Kor­te ont­span­nen­de en acti­ve­ren­de druk­punt­mas­sa­ge ter pre­ven­tie en behan­de­ling van klachten.