Stoel­mas­sa­ge Shiatsu

Wat is stoel­mas­sa­ge Shiatsu?

Stoel­mas­sa­ge is een kor­te ont­span­nen­de en acti­ve­ren­de druk­punt­mas­sa­ge ter pre­ven­tie en behan­de­ling van klach­ten. Op een com­for­ta­be­le mas­sa­ge­stoel wor­den je rug, schou­ders, armen, hoofd en nek behan­deld, wat zorgt voor rust in het lichaam, ont­span­ning van spie­ren en een bete­re doorbloeding

Na een stoel­mas­sa­ge voel je ont­span­nen en ver­frist met her­nieuw­de ener­gie en min­der kans op rsi- of pijn­klach­ten als gevolg van je lang­du­ri­ge en een­zij­di­ge werk­hou­ding. Het ver­be­tert je moti­va­tie en ver­min­dert stress op de werk­plek. Je blijft er vitaal bij.

Een ver­kwik­ken­de stoel­mas­sa­ge als belo­ning na een druk­ke peri­o­de of beha­len van een tar­get wordt door mede­wer­kers zeer gewaardeerd.

 • Bete­re teamprestatie
 • Bete­re werksfeer
 • Geeft ont­span­ning
 • Als ver­ras­sing
 • Als blijk van waardering

Regel­ma­tig ter bevor­de­ring van vita­li­teit en duur­za­me inzetbaarheid

Een regel­ma­ti­ge mas­sa­ge ter pre­ven­tie en behan­de­ling van klach­ten. Het gezond­heids­voor­deel is groot tegen lage kos­ten en een mini­ma­le tijdsinvestering.

 • Voor men­sen die veel beeld­scherm­werk verrichten
 • Een lang­du­rig een­zij­di­ge werk­hou­ding hebben
 • Een hoge werk­druk ervaren
 • Fysiek zwaar belas­tend werk doen
 • Te wei­nig bewust zijn van de juis­te werkhouding
 • Min­der ver­zuim en bete­re prestaties

 

Stoel­mas­sa­ge Shiatsu
Tijds­duur 20 minuten € 20,- p.p
Stoel­mas­sa­ge Shi­at­su op Locatie
Vraag naar de voorwaarden.
Tijds­duur 20 minuten
Indi­vi­du­eel maatwerk

Tij­dens onze massages gebrui­ken wij uit­slui­tend 100% natuur­lij­ke oliën.

Geef deze mas­sa­ge cadeau met de cadeaubon!

Op zoek naar een leuk en ori­gi­neel cadeau? Een Cadeau­bon van Mas­sa­ge­sa­lon Uden is altijd het per­fec­te cadeau! Meer infor­ma­tie

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ontspannen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spieren.

Trans­der­ma­le massagetherapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie massage.

Medi­cal Taping 

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Kruidenstempel­massage

Door de warm­te, olie en de krui­den het lichaam te zui­ve­ren en de ener­gie weer beter te laten stromen.

Cup­ping massage

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behandelen.

Hots­to­ne massage

Een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche stenen.

Manu­e­le lymfedrainage

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te stimuleren.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Voet­ref­ex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Stoel­mas­sa­ge Shiatsu

Kor­te ont­span­nen­de en acti­ve­ren­de druk­punt­mas­sa­ge ter pre­ven­tie en behan­de­ling van klachten.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zorgen.

Kin­der­mas­sa­ge

Een kin­der­mas­sa­ge kan zeer behulp­zaam zijn bij ont­span­ning en kalmering.