Tui-na mas­sa­ge

Eeu­wen­ou­de Chi­ne­se mas­sa­ge­tech­niek

Tui-na is een eeu­wen­ou­de Chi­ne­se mas­sa­ge­tech­niek; samen met acu­punc­tuur en krui­den vormt het een belang­rij­ke pij­ler bin­nen de Tra­di­ti­o­ne­le Chi­ne­se Genees­kun­de. De Tui-na-the­ra­pie richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam. Het is geba­seerd op het sys­teem van de meri­di­a­nen. De tech­niek bestaat uit ste­vi­ge manu­e­le tech­nie­ken als wrij­ven, druk­ken, kne­den, draai­en, knij­pen en klop­pen.

 

Deel­be­han­de­ling (30 min) € 25,-
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) € 45,-
Com­ple­te behan­de­ling (90 min) € 70,-

Geef deze mas­sa­ge cadeau met de cadeau­bon!

Op zoek naar een leuk en ori­gi­neel cadeau? Een Cadeau­bon van Mas­sa­ge­sa­lon Uden is altijd het per­fec­te cadeau!

Alle moge­lijk­he­den

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ont­span­nen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spie­ren.

Medi­cal Taping

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Trans­der­ma­le massage­therapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie mas­sa­ge.

Kruidenstempel­massage

Door de warm­te, olie en de krui­den het lichaam te zui­ve­ren en de ener­gie weer beter te laten stro­men.

Cup­ping mas­sa­ge

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behan­de­len.

Hots­to­ne mas­sa­ge

Een Hots­to­ne mas­sa­ge is een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche ste­nen.

Manu­e­le lym­fe­drai­na­ge

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te sti­mu­le­ren.

Voet­ref­ex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zor­gen