Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Gefe­li­ci­teerd met jul­lie zwangerschap

Wan­neer je in ver­wach­ting bent en er een klein mens­je in je groeit, is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zor­gen. Ont­span­nen en een goe­de ver­zor­ging voor de huid is dan heel belang­rijk. In een rela­tief kor­te peri­o­de gebeurt er heel veel met je lichaam. Onder invloed van hor­mo­nen ver­an­de­ren je spie­ren en gewrich­ten, alles wordt los­ser en soe­pe­ler, deze ver­an­de­rin­gen kun­nen ervoor zor­gen dat je snel­ler moe bent. Soms krijg je last van pijn in je nek, rug, bek­ken­klach­ten, vocht vast­hou­den en slecht sla­pen. Of mis­schien voel jij je kip­lek­ker maar ben je gewoon toe aan wat extra ont­span­ning. Een zwan­ger­schaps­mas­sa­ge helpt om deze klach­ten te ver­zach­ten en te hel­pen ontspannen.

De zwan­ger­schaps­mas­sa­ge geeft onder meer een posi­tie­ve effec­ten en zorgt voor min­der rug­pijn, min­der aan­maak van stres­shor­mo­nen. Een mas­sa­ge ver­be­tert de door­bloe­ding waar­door er meer zuur­stof en voe­dings­stof­fen beschik­baar komen voor zowel moe­der als kind.

Voor vrou­wen met een gezon­de zwan­ger­schap is een zwan­ger­schaps­mas­sa­ge abso­luut vei­lig. De mas­sa­ge wordt hele­maal afge­stemd op jouw wen­sen en even­tu­e­le klachten.

Als je zwan­ger­schap niet hele­maal vol­gens “het boek­je” ver­loopt over­leg dan met je ver­los­kun­di­ge of gynae­co­loog of een zwan­ger­schaps­mas­sa­ge geschikt is voor je. Voor­dat we star­ten met de 1e behan­de­ling zal dit ook wor­den bespro­ken tij­dens het intakegesprek.

De massages wor­den gege­ven op een mas­sa­ge­ta­fel op zij­lig­ging met een voe­dings­kus­sen, en op je rug waar we je hoofd en rug wat recht­op zet­ten kan wor­den zodat je het niet benauwd krijgt of last krijgt van maagzuur.

Een zwan­ger­schaps­mas­sa­ge is over het alge­meen wat zach­ter, en er wor­den ande­re mas­sa­ge­tech­nie­ken gebruikt die gericht zijn op het ver­min­de­ren van zwan­ger­schaps­klach­ten, zoals rug­pijn en kuit­kramp. Bepaal­de druk­pun­ten op de voet en op het lichaam wor­den over­ge­sla­gen omdat die wee­ën opwek­kend kun­nen zijn.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge is moge­lijk tot aan de beval­ling, dus ook tij­dens de laat­ste lood­jes van je zwan­ger­schap kun je genie­ten van een zwangerschapsmassage.

Na de beval­ling mag je gemas­seerd wor­den, de richt­lijn is 4 weken na de beval­ling, en bij een kei­zer­sne­de na 6 weken. Dit tot onge­veer 3 maan­den na de beval­ling. Een mas­sa­ge doet veel met je lijf, dus maak pas een afspraak als je je weer wat fit­ter voelt.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge 60 minuten € 60,-
Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge 90 minuten € 90,-

Een zwan­ger­schaps­mas­sa­ge is natuur­lijk ont­zet­tend fijn om cadeau te krij­gen, bestel een cadeau­bon voor ieder gewenst bedrag.
Het ide­a­le cadeau­tip voor baby­shower of kraamcadeau!

Tij­dens onze massages gebrui­ken wij uit­slui­tend 100% natuur­lij­ke oliën.

Geef deze mas­sa­ge cadeau met de cadeaubon!

Op zoek naar een leuk en ori­gi­neel cadeau? Een Cadeau­bon van Mas­sa­ge­sa­lon Uden is altijd het per­fec­te cadeau! Meer infor­ma­tie

Alle moge­lijk­he­den

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ontspannen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spieren.

Trans­der­ma­le massagetherapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie massage.

Medi­cal Taping 

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Cup­ping massage

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behandelen.

Hots­to­ne massage

Een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche stenen.

Manu­e­le lymfedrainage

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te stimuleren.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Ayur­ve­di­sche massage

De mas­sa­ge brengt het hele lichaam in balans.

Shi­at­su massage

Sti­mu­le­ren het zelf­he­lend ver­mo­gen van het men­se­lijk lichaam

Voet­re­flex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Bind­weef­sel­mas­sa­ge

Ver­be­ter het her­stel­ver­mo­gen van de huid.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zorgen.

Kin­der­mas­sa­ge

Een kin­der­mas­sa­ge kan zeer behulp­zaam zijn bij ont­span­ning en kalmering.

Stoel­mas­sa­ge Shiatsu

Kor­te ont­span­nen­de en acti­ve­ren­de druk­punt­mas­sa­ge ter pre­ven­tie en behan­de­ling van klachten.