Hima­laya mag­ne­si­um badkristallen

Hima­laya mag­ne­si­um badkristallen

13,9523,50

Pro­duct­om­schrij­ving

Hima­laya mag­ne­si­um voe­ten­bad 1kg, zui­nig in gebruik.
Mag­ne­si­um onder­steunt het ener­gie­ni­veau en draagt o.a bij tot de nor­ma­le wer­king van het zenuw­stel­sel. Voor nog meer gezond­heids­claims over dit bij­zon­de­re mine­raal zie ver­der­op deze pagi­na. Hima­laya mag­ne­si­um bad­kris­tal­len kun je gebrui­ken in com­bi­na­tie met warm water in bij­voor­beeld een voet- of lig­bad.
Hima­laya mag­ne­si­um is 100% natuur­lijk, zeer zui­ver en met een hoge bio­lo­gi­sche beschik­baar­heid.
Vol­gens Eco­Li­fe richt­lij­nen eco­lo­gisch gewon­nen en gepro­du­ceer­de magnesiumchloride.

Meer infor­ma­tie

Ook toe aan een ont­span­nen mag­ne­si­um lig­bad of voe­ten­bad?
Hima­laya mag­ne­si­um bad­kris­tal­len los­sen goed op in water en zijn uiter­ma­te geschikt voor een voe­ten­bad of lig­bad. Han­dig ver­pakt in een BPA-vrije pot. Hima­laya mag­ne­si­um bad­kris­tal­len bevat­ten een aan­zien­lij­ke hoge­re con­cen­tra­tie mag­ne­si­um (47%). Gebruik daar­om niet te gro­te hoeveelheden.

Een spe­ci­a­le pro­ce­du­re wordt gebruikt om bad­kris­tal­len van mag­ne­si­um olie te pro­du­ce­ren. Wan­neer mag­ne­si­um olie wordt ver­hit tot meer dan 165 gra­den Cel­si­us, keert het terug naar de vas­te toe­stand mag­ne­si­um­chlo­ri­de, mag­ne­si­um­chlo­ri­de hexa­hy­draat (MgCl2 6H2O), ook bekend als bischofite.

Hima­laya mag­ne­si­um bad­kris­tal­len zijn NATRIUM ARM. Dus ook geschikt voor men­sen met een zout­arm dieet.
Heb je een vraag over een spe­ci­fie­ke klacht of toe­pas­sing, vraag dan je the­ra­peut of behan­de­laar.
Onder­staan­de gezond­heids­claims m.b.t. mag­ne­si­um zijn goed­ge­keurd door de EFSA.

 • Draagt bij aan een nor­ma­le energiehuishouding.
 • Draagt bij tot de instand­hou­ding van nor­ma­le botten.
 • Draagt bij aan een nor­ma­le celdeling.
 • Speelt een rol bij het opbou­wen van lichaamseiwit.
 • Helpt bij het hand­ha­ven van de nor­ma­le balans in de water- en mine­ra­len­huis­hou­ding van het lichaam.
 • Acti­veert je natuur­lij­ke ener­gie in het lichaam.
 • Draagt bij aan een sterk gebit.
 • Draagt bij aan een hel­de­re geest.
 • Draagt bij aan een nor­ma­le spierwerking.
 • Helpt bij vermoeidheid/moeheid.
 • Speelt een belang­rij­ke rol in het func­ti­o­ne­ren van zenuwen.

Bevat geen glu­ten, lac­to­se, soja, GMO, con­ser­ve­rings­mid­de­len en syn­the­ti­sche geur‑, kleur- en smaakstoffen.

Geschikt voor veganisten.

Aller­gie infor­ma­tie: Dit pro­duct bevat geen beken­de aller­ge­nen.
Inhoud: 1 of 2,5 kg.
Ingre­di­ën­ten: Aqua, mag­ne­si­um­chlo­ri­de (47%).
Ver­pak­king: BPA vrij.
Bewaar­ad­vies: Bui­ten bereik van jon­ge kin­de­ren bewa­ren. Afge­slo­ten en droog bewa­ren.
Waar­schu­wing: De aan­be­vo­len dag­do­se­ring zon­der advies van een behan­de­laar of the­ra­peut niet over­schrij­den.
Houd­baar­heid: Tot 3 jaar na opening.

Hoe te gebruiken?

Voor gebruik in een mag­ne­si­um voe­ten­bad:
Het mag­ne­si­um vlok­ken voe­ten­bad is een prak­ti­sche en gemak­ke­lij­ke manier om je mag­ne­si­um­te­kort met mag­ne­si­um bad­kris­tal­len aan te vul­len. Wij advi­se­ren om je voe­ten in ieder geval tot aan je enkels onder te dom­pe­len in het voe­ten­bad met mag­ne­si­um bad­zout. Wij raden een water tem­pe­ra­tuur aan van rond de 37 gra­den Celsius.

Gebruik Hima­laya mag­ne­si­um bad­kris­tal­len voor een voe­ten­bad:
5 liter water met 200 g mag­ne­si­um bad­kris­tal­len resul­teert ver­vol­gens in een 2% oplos­sing.
5 liter water met 400 g mag­ne­si­um bad­kris­tal­len resul­teert ver­vol­gens in een 4% oplossing.

De duur van het voe­ten­bad moet ten­min­ste 20 minu­ten zijn.Voor een mag­ne­si­um voe­ten­bad met bad­zout raden wij een maxi­maal mag­ne­si­um­per­cen­ta­ge van 5% aan.

Voor gebruik in een mag­ne­si­um lig­bad:
Gebruik Hima­laya mag­ne­si­um bad­kris­tal­len voor een lig­bad:
120 liter water met 2 kg mag­ne­si­um bad­kris­tal­len resul­teert ver­vol­gens in een 2% oplos­sing.
120 liter water met 4 kg mag­ne­si­um bad­kris­tal­len resul­teert ver­vol­gens in een 4% oplossing.

Om een mag­ne­si­um tekort op te los­sen raden we daar­om mini­maal 2 lig­ba­den van ten­min­ste 30 minu­ten per week aan.

Voor een mag­ne­si­um lig­bad met bad­zout raden wij een maxi­maal mag­ne­si­um­per­cen­ta­ge van 5% aan.

Con­tact met ogen en open wond­jes ver­mij­den.
Bij ern­sti­ge huid­pro­ble­men con­sul­teer je huisarts.