Hima­laya mag­ne­si­um olie JUNIOR (voor kinderen)

Hima­laya mag­ne­si­um olie JUNIOR (voor kinderen)

14,95

Pro­duct­om­schrij­ving

Mag­ne­si­um­olie voor kin­de­ren van 6 maan­den tot 13 jaar.
Hima­laya mag­ne­si­um olie JUNIOR draagt o.a. bij aan een sterk gebit, een hel­de­re geest, nor­ma­le cel­de­ling en speelt een belang­rij­ke rol in het func­ti­o­ne­ren van de zenu­wen.
Voor nog meer gezond­heids­claims over dit bij­zon­de­re mine­raal zie ver­der­op deze pagi­na.
Het is mak­ke­lijk op te bren­gen en voelt voor de kin­der­huid mild en zacht aan.

Meer infor­ma­tie

Hima­laya mag­ne­si­um olie JUNIOR is een spe­ci­aal ont­wik­kel­de mag­ne­si­um olie voor kin­de­ren van 6 maan­den tot 13 jaar.
Hima­laya mag­ne­si­um is een 100% zui­ver en eco­lo­gisch gewon­nen natuur­pro­duct zon­der toe­ge­voeg­de ingrediënten.

Mag­ne­si­um olie Juni­or bevat een spe­ci­aal gefil­ter­de mag­ne­si­um­chlo­ri­de waar­door er voor­na­me­lijk pure mag­ne­si­um over­blijft. Deze pure mag­ne­si­um is gemengd met gedes­til­leerd en gevi­ta­li­seerd water wat de werk­zaam­heid ook bij een tere kin­der­huid bevor­derd zon­der dat het onaan­ge­naam prikt.
Het is mak­ke­lijk op te bren­gen en voelt voor de kin­der­huid mild en zacht aan.

Heb je een vraag over een spe­ci­fie­ke toe­pas­sing voor je kind, vraag dan je the­ra­peut of behan­de­laar.
Onder­staan­de gezond­heids­claims m.b.t. mag­ne­si­um zijn goed­ge­keurd door de EFSA.

 • Draagt bij aan een nor­ma­le energiehuishouding.
 • Draagt bij tot de instand­hou­ding van nor­ma­le botten.
 • Draagt bij aan een nor­ma­le celdeling.
 • Speelt een rol bij het opbou­wen van lichaamseiwit.
 • Helpt bij het hand­ha­ven van de nor­ma­le balans in de water- en mine­ra­len­huis­hou­ding van het lichaam.
 • Acti­veert je natuur­lij­ke ener­gie in het lichaam.
 • Draagt bij aan een sterk gebit.
 • Draagt bij aan een hel­de­re geest.
 • Draagt bij aan een nor­ma­le spierwerking.
 • Helpt bij vermoeidheid/moeheid.
 • Speelt een belang­rij­ke rol in het func­ti­o­ne­ren van zenuwen.

Bevat geen glu­ten, lac­to­se, soja, GMO, con­ser­ve­rings­mid­de­len en syn­the­ti­sche geur‑, kleur- en smaak­stof­fen.
Geschikt voor veganisten.

Aller­gie infor­ma­tie: Dit pro­duct bevat geen beken­de aller­ge­nen.
Inhoud: 200 ml.
Ingre­di­ën­ten: Aqua des­til­la­ta, 20% mag­ne­si­um­chlo­ri­de.
Ver­pak­king: BPA vrij.
Sprayer/verstuiver: NO-METAL con­tact. De mag­ne­si­um komt niet in aan­ra­king met het meta­len veer­tje in de ver­stui­ver, waar­door er geen roest­vor­ming optreedt.
Bewaar­ad­vies: Bui­ten bereik van jon­ge kin­de­ren bewa­ren. Afge­slo­ten en droog bewa­ren.
Waar­schu­wing: De aan­be­vo­len dag­do­se­ring zon­der advies van een behan­de­laar of the­ra­peut niet over­schrij­den.
Houd­baar­heid: 12 maan­den na opening.

Hoe te gebruiken?

Aan­bren­gen op de voet­zo­len en dit lang­zaam opbou­wen. Daar­na licht inmas­se­ren. Des­ge­wenst na 10–20 minu­ten met water afspoe­len. Als je kind aan de mag­ne­si­um olie gewend is kun je begin­nen met het sme­ren op de armen, benen of buik.

1 spray = ca. 20 mg ele­men­tai­re magnesium.

*ADH, aan­be­vo­len dage­lijk­se hoe­veel­heid mag­ne­si­um voor kinderen.

 • 6–11  mnd = 80 mg per dag
 • 1–2   jaar = 85 mg per dag
 • 2–5   jaar = 120 mg per dag
 • 6–9   jaar = 200 mg per dag
 • 9–13  jaar =280 mg per dag

*Bron: voe­dings­cen­trum

Op voor­raad