SHANKARA MUSCLE RELEASE

SHANKARA MUSCLE RELEASE

26,0063,00

Deze unie­ke for­mu­le heeft een ver­kwik­ken­de geur die een ver­zach­ten­de en aro­ma­ti­sche erva­ring biedt tij­dens massages.

De heer­lij­ke geur is zowel rust­ge­vend als aro­ma­tisch, ter­wijl de krach­ti­ge ingre­di­ën­ten zijn ont­wor­pen om ont­sto­ken spie­ren en gewrich­ten te kal­me­ren. Deze olie onder­steunt de natuur­lij­ke helen­de eigen­schap­pen van het lichaam op een posi­tie­ve manier.
— Zorgt voor balans en her­stel
— Ide­aal voor die­pe weef­sel­mas­sa­ges
— Vrij van irri­te­ren­de stof­fen en ande­re kunst­ma­ti­ge ingre­di­ën­ten
— Geschikt voor alle huid­ty­pes.

Shan­ka­ra biedt dyna­mi­sche, 100% natuur­lij­ke, resul­taat­ge­rich­te huid­ver­zor­gings­pro­duc­ten die op een holis­ti­sche manier zor­gen voor even­wicht in lichaam en geest.
Deze hele lijn is geba­seerd op de leer van de Ayur­ve­da, een van de oud­ste, Indi­a­se genees­wij­zen.

Inhoud: 30ML of 100ML
Bewaar advies: 
Bescher­men tegen zon­licht en warm­te

Wis­sen