Hima­laya mag­ne­si­um olie

Hima­laya mag­ne­si­um olie

12,9516,95

Pro­duct­om­schrij­ving

Hima­laya mag­ne­si­um olie acti­veert je natuur­lij­ke ener­gie in het lichaam en helpt bij vermoeidheid/moeheid.

Mag­ne­si­um olie dankt zijn naam aan de olie­ach­ti­ge struc­tuur, ondanks dat het niet echt een olie is. Het is een ver­za­dig­de mag­ne­si­um oplos­sing in de meest gecon­cen­treer­de vorm moge­lijk. Hima­laya mag­ne­si­um olie is 100% natuur­lijk, zeer zui­ver en met een hoge bio­lo­gi­sche beschikbaarheid.

Geschikt voor toe­pas­sing op de huid.
Vol­gens Eco­Li­fe richt­lij­nen eco­lo­gisch gewon­nen en gepro­du­ceer­de magnesiumchloride.

Meer infor­ma­tie

Hima­laya mag­ne­si­um olie is een mag­ne­si­um sup­ple­ment wat bij­zon­der geschikt is om mag­ne­si­um­te­kor­ten via de huid aan te vul­len, we noe­men dit trans­der­ma­le the­ra­pie. Door de bij­zon­de­re en unie­ke eigen­schap­pen van Hima­laya mag­ne­si­um is de opna­me in de huid opti­maal. Hima­laya mag­ne­si­um olie bestaat uit zui­ver bron­wa­ter en pure ele­men­tai­re mag­ne­si­um­chlo­ri­de met een gehal­te van 31%. Hima­laya mag­ne­si­um olie is NATRIUM ARM. Dus ook geschikt voor men­sen met een zout­arm dieet.

Heb je een vraag over een spe­ci­fie­ke klacht of toe­pas­sing, vraag dan je the­ra­peut of behan­de­laar.
Onder­staan­de gezond­heids­claims m.b.t. mag­ne­si­um zijn goed­ge­keurd door de EFSA.

 • Draagt bij aan een nor­ma­le energiehuishouding.
 • Draagt bij tot de instand­hou­ding van nor­ma­le botten.
 • Draagt bij aan een nor­ma­le celdeling.
 • Speelt een rol bij het opbou­wen van lichaamseiwit.
 • Helpt bij het hand­ha­ven van de nor­ma­le balans in de water- en mine­ra­len­huis­hou­ding van het lichaam.
 • Acti­veert je natuur­lij­ke ener­gie in het lichaam.
 • Draagt bij aan een sterk gebit.
 • Draagt bij aan een hel­de­re geest.
 • Draagt bij aan een nor­ma­le spierwerking.
 • Helpt bij vermoeidheid/moeheid.
 • Speelt een belang­rij­ke rol in het func­ti­o­ne­ren van zenuwen.

Bevat geen glu­ten, lac­to­se, soja, GMO, con­ser­ve­rings­mid­de­len en syn­the­ti­sche geur‑, kleur- en smaakstoffen.

Geschikt voor vega­nis­ten.
Aller­gie infor­ma­tie: Dit pro­duct bevat geen beken­de aller­ge­nen.
Ingre­di­ën­ten: Aqua, mag­ne­si­um­chlo­ri­de (31%).
Ver­pak­king: BPA vrij.
Sprayer/verstuiver: NO-METAL con­tact. De mag­ne­si­um komt niet in aan­ra­king met het meta­len veer­tje in de ver­stui­ver, waar­door er geen roest­vor­ming optreedt.
Bewaar­ad­vies: Bui­ten bereik van jon­ge kin­de­ren bewa­ren. Afge­slo­ten en droog bewa­ren.
Waar­schu­wing: De aan­be­vo­len dag­do­se­ring zon­der advies van een behan­de­laar of the­ra­peut niet over­schrij­den.
Houd­baar­heid: 36 maan­den na opening.

Hoe te gebruiken?

Gebruiks­aan­wij­zing Hima­laya mag­ne­si­um olie 100 ml of 200 ml spray fles
Aan­bren­gen op de huid en licht inmas­se­ren. 10 tot 20 minu­ten laten inwer­ken. 1 spray= ca. 30 mg/7 sprays = ca. 2 ml = ca. 210 mg ele­men­tai­re magnesium.

Onder­houd:
Gebruik dage­lijks 1 spray per 10 kg lichaams­ge­wicht.
Dus weeg je 60 kilo gebruik dan 6 x 1 = 6 sprays per dag.

Mag­ne­si­um­te­kort:
Ver­moed je dat je een mag­ne­si­um­te­kort hebt? Gebruik dan 2 sprays per 10 kg lichaams­ge­wicht.
Dus weeg je 60 kilo gebruik dan 6 x 2 = 12 sprays per dag. Max. 23 sprays per dag gebruiken.

Hoe­veel mag­ne­si­um heb ik nodig?
Voor mag­ne­si­um is er geen Aan­be­vo­len Dage­lijk­se Hoe­veel­heid (ADH) vast­ge­steld. Als er geen ADH bepaald kan wor­den schat men een Ade­qua­te Inne­ming (AI). Een vol­was­sen mens heeft per dag ca. 300 tot 700 mg mag­ne­si­um nodig. Per dag krij­gen we slechts ca. 50–100 mg mag­ne­si­um via ons dage­lijk­se voe­ding binnen.

Wij advi­se­ren de vol­gen­de (AI):
(AI voor een man (v.a. 18 jaar) is : 420 mg mag­ne­si­um.
(AI voor een vrouw (v.a. 18 jaar) : 320 mg magnesium.

Toe­pas­sing mag­ne­si­um olie

Druk afhan­ke­lijk van wel­ke hoe­veel­heid mag­ne­si­um je nodig hebt op de ver­stui­ver en breng de mag­ne­si­um aan op armen, benen, buik, oksels en waar je het maar aan wilt bren­gen. Hier­bij is een lich­te tin­te­ling en een warm gevoel vol­ko­men nor­maal, daar­na licht inmas­se­ren.
Voor een opti­maal effect ver­deel je de beno­dig­de hoe­veel­heid mag­ne­si­um olie over de dag.
Zo kun je bij­voor­beeld de olie in de mor­gen, tus­sen de mid­dag en in de avond aanbrengen.

Laat de mag­ne­si­um olie ten­min­ste 10 minu­ten inwer­ken. Je kunt de mag­ne­si­um daar­na afspoe­len, maar de mees­te men­sen laten de mag­ne­si­um vol­le­dig intrekken. 

Con­tact met ogen en open wond­jes ver­mij­den.
Bij ern­sti­ge huid­pro­ble­men con­sul­teer je huisarts.