Hots­to­ne massage

Ont­span­ning tot het diep­ste niveau

Een Hots­to­ne mas­sa­ge is een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche ste­nen. De tem­pe­ra­tuur van de ste­nen waar­mee de mas­sa­ge wordt gege­ven ligt tus­sen de 45–50 gra­den Cel­si­us. Door de com­bi­na­tie van de war­me ste­nen en de bewe­ging met de ste­nen is het moge­lijk om die­per gele­gen weef­sel te behan­de­len. Een Hots­to­ne mas­sa­ge zorgt voor ont­span­ning tot het diep­ste niveau.

Wat deze mas­sa­ge­tech­niek met je doet is bij­voor­beeld het acti­ve­ren van het zelf her­stel­lend ver­mo­gen van het lichaam (wond dich­ting etc.). Daar­naast wor­den ook de orgaan­func­ties gesti­mu­leerd en wordt de stof­wis­se­ling bevor­dert. Tot slot is de hots­to­ne mas­sa­ge ook bij­zon­der ont­span­nend voor het lichaam en geeft dit men­sen een ‘relaxed’ gevoel.

 

Hots­to­ne mas­sa­ge 30 minuten € 35,-
Hots­to­ne mas­sa­ge 45 minuten € 50,-
Hots­to­ne mas­sa­ge 60 minuten € 65,-
Hots­to­ne mas­sa­ge 90 minuten € 95,-

Geef deze mas­sa­ge cadeau met de cadeaubon!

Op zoek naar een leuk en ori­gi­neel cadeau? Een Cadeau­bon van Mas­sa­ge­sa­lon Uden is altijd het per­fec­te cadeau! Meer infor­ma­tie

Ande­re mogelijkheden

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ontspannen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spieren.

Trans­der­ma­le massagetherapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie massage.

Medi­cal Taping 

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Cup­ping massage

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behandelen.

Hots­to­ne massage

Een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche stenen.

Manu­e­le lymfedrainage

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te stimuleren.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Ayur­ve­di­sche massage

De mas­sa­ge brengt het hele lichaam in balans.

Shi­at­su massage

Sti­mu­le­ren het zelf­he­lend ver­mo­gen van het men­se­lijk lichaam

Voet­re­flex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Bind­weef­sel­mas­sa­ge

Ver­be­ter het her­stel­ver­mo­gen van de huid.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zorgen.

Kin­der­mas­sa­ge

Een kin­der­mas­sa­ge kan zeer behulp­zaam zijn bij ont­span­ning en kalmering.

Stoel­mas­sa­ge Shiatsu

Kor­te ont­span­nen­de en acti­ve­ren­de druk­punt­mas­sa­ge ter pre­ven­tie en behan­de­ling van klachten.