Hots­to­ne mas­sa­ge

Ont­span­ning tot het diep­ste niveau

Een Hots­to­ne mas­sa­ge is een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche ste­nen. De tem­pe­ra­tuur van de ste­nen waar­mee de mas­sa­ge wordt gege­ven ligt tus­sen de 45–50 gra­den Cel­si­us. Door de com­bi­na­tie van de war­me ste­nen en de bewe­ging met de ste­nen is het moge­lijk om die­per gele­gen weef­sel te behan­de­len. Een Hots­to­ne mas­sa­ge zorgt voor ont­span­ning tot het diep­ste niveau.

Wat deze mas­sa­ge­tech­niek met je doet is bij­voor­beeld het acti­ve­ren van het zelf her­stel­lend ver­mo­gen van het lichaam (wond dich­ting etc.). Daar­naast wor­den ook de orgaan­func­ties gesti­mu­leerd en wordt de stof­wis­se­ling bevor­dert. Tot slot is de hots­to­ne mas­sa­ge ook bij­zon­der ont­span­nend voor het lichaam en geeft dit men­sen een ‘relaxed’ gevoel.

 

Hots­to­ne mas­sa­ge
Deel­be­han­de­ling (30 min) € 30,-
Stan­daard­be­han­de­ling (60 min) € 50,-

Geef deze mas­sa­ge cadeau met de cadeau­bon!

Op zoek naar een leuk en ori­gi­neel cadeau? Een Cadeau­bon van Mas­sa­ge­sa­lon Uden is altijd het per­fec­te cadeau!

Ande­re moge­lijk­he­den

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ont­span­nen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spie­ren.

Medi­cal Taping

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Trans­der­ma­le massage­therapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie mas­sa­ge.

Kruidenstempel­massage

Door de warm­te, olie en de krui­den het lichaam te zui­ve­ren en de ener­gie weer beter te laten stro­men.

Cup­ping mas­sa­ge

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behan­de­len.

Hots­to­ne mas­sa­ge

Een Hots­to­ne mas­sa­ge is een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche ste­nen.

Manu­e­le lym­fe­drai­na­ge

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te sti­mu­le­ren.

Voet­ref­ex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zor­gen