Voet­re­flex­mas­sa­ge

De hele dag sta en loop je op je voe­ten. Ze heb­ben heel wat te verduren.

Ren­nen, wan­de­len, slen­te­ren of juist veel zit­ten. Op hoge hak­ken, in stug­ge schoe­nen, in war­me gym­schoe­nen… hoe heer­lijk is het dan om aan het ein­de van de dag je schoe­nen uit te schop­pen en lek­ker met je voe­ten omhoog te gaan lig­gen op de bank.

Mis­schien heb je daad­wer­ke­lijk pijn in je voe­ten. Je kunt maar kor­te stuk­ken lopen want anders gaan je voe­ten zeu­ren. Of lig je ‘s nachts wak­ker van de ste­ken onder in je voet. Of je voelt pijn elders in je lichaam: in je hoofd, rug of buik. Mis­schien kamp je met aller­lei emo­ties. Boos­heid, stress, ver­driet en angst. Die zet­ten zich onge­merkt vast in je lichaam. Weet je dat voet­re­flexo­lo­gie je dan kan hel­pen om de pijn te ver­lich­ten en je weer beter in je vel te voelen?

Voet­re­flexo­lo­gie is een aan­vul­len­de genees­wij­ze, die erop gericht is om lichaam en geest met elkaar te ver­bin­den en een har­mo­nisch geheel te laten vor­men. Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud, voor klach­ten­be­han­de­ling of ont­span­ning en voor pre­ven­tie van pro­ble­men van fysie­ke of men­ta­le aard. Span­nin­gen en bepaal­de gedach­te­pa­tro­nen kun­nen blok­ka­des ver­oor­za­ken, waar­door de ener­gie niet meer vrij­e­lijk kan stro­men. De balans tus­sen lichaam en geest raakt verstoord.

Alle orga­nen, klie­ren en weef­sels heb­ben zenuw­ui­t­ein­den in de voe­ten. Voet­re­flex­mas­sa­ge geeft deze zenuw­ui­t­ein­den impul­sen. Daar­door gaat de ener­gie weer stro­men en wordt de natuur­lij­ke balans weer her­steld. De voet­re­flexo­lo­gie geneest niet; maar door de behan­de­ling wordt het natuur­lij­ke, zelf gene­zend ver­mo­gen van het lichaam her­steld en keert de ener­gie en balans weer terug. Je voelt je weer fit en als herboren. 

Voet­re­flex mas­sa­ge 60 minuten € 60,-

Tij­dens onze massages gebrui­ken wij uit­slui­tend 100% natuur­lij­ke oliën.

Geef deze mas­sa­ge cadeau met de cadeaubon!

Op zoek naar een leuk en ori­gi­neel cadeau? Een Cadeau­bon van Mas­sa­ge­sa­lon Uden is altijd het per­fec­te cadeau! Meer infor­ma­tie

Alle moge­lijk­he­den

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ontspannen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spieren.

Trans­der­ma­le massagetherapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie massage.

Medi­cal Taping 

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Cup­ping massage

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behandelen.

Hots­to­ne massage

Een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche stenen.

Manu­e­le lymfedrainage

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te stimuleren.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Ayur­ve­di­sche massage

De mas­sa­ge brengt het hele lichaam in balans.

Shi­at­su massage

Sti­mu­le­ren het zelf­he­lend ver­mo­gen van het men­se­lijk lichaam

Voet­re­flex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Bind­weef­sel­mas­sa­ge

Ver­be­ter het her­stel­ver­mo­gen van de huid.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zorgen.

Kin­der­mas­sa­ge

Een kin­der­mas­sa­ge kan zeer behulp­zaam zijn bij ont­span­ning en kalmering.

Stoel­mas­sa­ge Shiatsu

Kor­te ont­span­nen­de en acti­ve­ren­de druk­punt­mas­sa­ge ter pre­ven­tie en behan­de­ling van klachten.