Trans­der­ma­le massagetherapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spieren!

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie mas­sa­ge ofte­wel de trans­der­ma­le massagetherapie.

Mag­ne­si­um, HET anti-stress mineraal:

  • Biedt ver­lich­ting van stress en ver­be­te­ring van slaap en con­cen­tra­tie­ver­mo­gen, ver­be­ter­de wer­king van spie­ren & zenu­wen, regu­le­ring van de wer­king van meer dan 325 enzy­men , ver­be­terd zuur­stof­ver­bruik ook goed voor hart en bloed­va­ten, ver­min­de­ring van ont­ste­king en hier­door ver­lich­ting van pijn en spierkrampen.
  • Mag­ne­si­um­olie via de huid is een ‘natuur­lij­ke tran­quil­li­zer’, die zowel pre­ven­tief als heil­zaam kan wor­den toe­ge­past voor natuur­lij­ke ont­span­ning, soe­pe­le spie­ren en gewrich­ten, meer ener­gie, een mooie huid en een goe­de nacht­rust. Het mag­ne­si­um wordt door de huid opge­no­men en gaat recht­streeks naar de cel­len, waar het moet zijn.

Naast de ont­span­ning die ont­staat door het mas­se­ren, wordt mag­ne­si­um door de huid (trans­der­maal) snel en effec­tief opge­no­men. Teza­men brengt dit een die­pe ont­span­ning en her­stel van o.a. spie­ren teweeg.

Mag­ne­si­um wordt snel en effec­tief opge­no­men door de huid zon­der noe­mens­waar­dig ver­lies zoals het geval kan zijn bij de inna­me van pil­len en capsules.

De olie kan een wat prik­kend of tin­te­lend gevoel geven tij­dens de mas­sa­ge. Daar­na voel je een die­pe warm­te. Dit is nor­maal, zeker als je nog niet gewend bent aan magnesiumolie.

Je wordt eerst inge­wre­ven met mag­ne­si­um­olie, dan word je warm toe­ge­dekt en mag het 10 minu­ten inwer­ken. Daar­na star­ten we met de regu­lier geboek­te massage.
De mag­ne­si­um olie die ik gebruik is een natuur­pro­duct en het is een zout arme olie.

Deze massage­therapie is goed te com­bi­ne­ren met:
Sport­mas­sa­ge
Ontspannings­massage

Ontspannings­massage + Transdermale
Voor een duur van 90 min
€ 90,-
Sport­mas­sa­ge + Transdermale
Voor een duur van 90 min
€ 90,-

Tij­dens onze massages gebrui­ken wij uit­slui­tend 100% natuur­lij­ke oliën.

Alle moge­lijk­he­den

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ontspannen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spieren.

Trans­der­ma­le massagetherapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie massage.

Medi­cal Taping 

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Cup­ping massage

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behandelen.

Hots­to­ne massage

Een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche stenen.

Manu­e­le lymfedrainage

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te stimuleren.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Ayur­ve­di­sche massage

De mas­sa­ge brengt het hele lichaam in balans.

Shi­at­su massage

Sti­mu­le­ren het zelf­he­lend ver­mo­gen van het men­se­lijk lichaam

Voet­re­flex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Bind­weef­sel­mas­sa­ge

Ver­be­ter het her­stel­ver­mo­gen van de huid.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zorgen.

Kin­der­mas­sa­ge

Een kin­der­mas­sa­ge kan zeer behulp­zaam zijn bij ont­span­ning en kalmering.

Stoel­mas­sa­ge Shiatsu

Kor­te ont­span­nen­de en acti­ve­ren­de druk­punt­mas­sa­ge ter pre­ven­tie en behan­de­ling van klachten.