Kin­der­mas­sa­ge

De mees­te kin­de­ren zijn gek op mas­sa­ge

In ieder geval vin­den ze het heer­lijk om aan­ge­raakt te wor­den. De kin­de­ren nemen meer op uit hun omge­ving dan je mis­schien zou den­ken. De hele dag door wor­den ze op aller­lei manie­ren geprik­keld door de bui­ten­we­reld. Ze kun­nen hier­door over­prik­keld raken, waar­door er klach­ten kun­nen ont­staan. Een kin­der­mas­sa­ge kan zeer behulp­zaam zijn bij ont­span­ning en kal­me­ring.

Naast dat kin­der­mas­sa­ge pre­ven­tief werkt en kin­de­ren het erg pret­tig vin­den, kan het bij veel voor­ko­men­de klach­ten ver­lich­ting bren­gen. Denk hier­bij bij­voor­beeld aan: buik­pijn, slecht sla­pen, span­ning, ver­driet en onrust. Ook bij kin­de­ren met ADHD en bij hoog gevoe­lig­heid kan een mas­sa­ge posi­tief wer­ken.

De mas­sa­ge wordt gege­ven met veel aan­dacht en gevoel voor het kind. Voor de eer­ste kin­der­mas­sa­ge wordt er een kor­te inta­ke gehou­den met de ouder(s)/verzorger(s) van het kind en met het kind zelf. U als ver­zor­gen­de bent aan­we­zig tij­dens de mas­sa­ge en wordt ver­zorgd door mid­del van een kop­je kof­fie, thee of een glas water. Een kin­der­mas­sa­ge is voor kin­de­ren van onge­veer 8 tot onge­veer 16 jaar.

De posi­tie­ve effec­ten van har­mo­ni­se­ren­de kin­der­mas­sa­ge:

  • ver­sterkt het immuun­sys­teem (de weer­stand)
  • bevor­dert het sla­pen
  • onder­steunt bij over­prik­ke­ling
  • geeft ont­span­ning en rust (anti-stress)
  • helpt bij (psy­cho­so­ma­ti­sche) fysie­ke klach­ten: hoofd­pijn, buik­pijn, ver­moeid­heid, obsti­pa­tie, diar­ree, eczeem, bed­plas­sen
  • bevor­dert het leer- en con­cen­tra­tie­ver­mo­gen
  • ver­min­dert agres­sief of opstan­dig gedrag
  • zorgt voor beter lichaams­be­sef
  • sti­mu­leert de groei
  • zorgt voor bete­re aar­ding en door­bloe­ding (kou­de voe­ten)

De mas­sa­ge bestaat uit een inta­ke met ver­zor­gen­de en een praat­je met het kind mas­sa­ge 30 min praat­je na de mas­sa­ge totaal 60 min.

 

Kin­der­mas­sa­ge
60 minu­ten  € 40,-

Geef deze mas­sa­ge cadeau met de cadeau­bon!

Op zoek naar een leuk en ori­gi­neel cadeau? Een Cadeau­bon van Mas­sa­ge­sa­lon Uden is altijd het per­fec­te cadeau!

Ande­re moge­lijk­he­den

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ont­span­nen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spie­ren.

Medi­cal Taping

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Trans­der­ma­le massage­therapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie mas­sa­ge.

Kruidenstempel­massage

Door de warm­te, olie en de krui­den het lichaam te zui­ve­ren en de ener­gie weer beter te laten stro­men.

Cup­ping mas­sa­ge

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behan­de­len.

Hots­to­ne mas­sa­ge

Een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche ste­nen.

Manu­e­le lym­fe­drai­na­ge

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te sti­mu­le­ren.

Voet­ref­ex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zor­gen.

Kin­der­mas­sa­ge

De mees­te kin­de­ren zijn gek op mas­sa­ge. Ze vin­den het heer­lijk om aan­ge­raakt te wor­den.