Bind­weef­sel­mas­sa­ge

Ver­be­ter het her­stel­ver­mo­gen van je huid

Bind­weef­sel­mas­sa­ge voor het gehe­le lichaam werkt aan de die­pe­re lagen onder de huid. Daar wordt het bind­weef­sel gesti­mu­leerd om de onder­huid­se ver­kle­vin­gen los te maken. Daar­naast zou cup­ping kun­nen hel­pen om deze onder­huid­se ver­kle­vin­gen los te maken zodat het bind­weef­sel mak­ke­lij­ker (en pijn­lo­zer) weg­ge­mas­seerd kan worden.

Na elke behan­de­ling zie en voel je het resul­taat.
In com­bi­na­tie met een gezon­de levens­stijl heeft de bind­weef­sel­mas­sa­ge een posi­tief effect op je lijf, van top tot teen. De focus ligt bij een bind­weef­sel­mas­sa­ge niet zozeer op ont­span­ning, maar voor­al op het her­stel­ver­mo­gen van de huid.

Pijn­lijk?

Bind­weef­sel­mas­sa­ge en behan­de­lin­gen van de fas­cia zijn niet pijn­vrij door het toe­die­nen van kor­te, scher­pe pijn­prik­kels wordt het zenuw­stel­sel opnieuw geleerd hoe daar­mee om te gaan. Vaak wordt de behan­de­ling omschre­ven als­of er met een scherp voor­werp in het lichaam wordt gesneden.

Wat kan jou dit bij­voor­beeld opleveren?

  • Je eli­mi­ne­ren onder­huid­se ver­kle­vin­gen (stress­re­duc­tie)
  • Je cel­lu­li­tis ver­min­derd zichtbaar
  • Je vet­af­zet­tin­gen verminderd
  • Je ver­be­terd je huidconditie
  • Je hebt min­der last van ver­moei­de benen
  • Je ver­ste­vigd de huid en maakt gezond bind­weef­sel aan
  • Je valt snel­ler af in com­bi­na­tie met sporten
  • Je huid wordt strakker

Wil jij dit ook erva­ren ? Plan dan een afspraak in.

Bind­weef­sel­mas­sa­ge 30 minuten € 30,-
Bind­weef­sel­mas­sa­ge 45 minuten € 45,-
Bind­weef­sel­mas­sa­ge 60 minuten € 60,-

Behan­del­ad­vies
De bind­weef­sel­mas­sa­ge kan het best in kuur­ver­band wor­den toe­ge­past.
5 behan­de­lin­gen, 1x keer per week voor het bes­te resultaat.

Alle moge­lijk­he­den

Ontspannings­massage

Dage­lijks stress in je lichaam?
Hoe fijn kan het zijn om even lek­ker te ontspannen.

Sport­mas­sa­ge

Een sport­mas­sa­ge is een mas­sa­ge die gericht is op het sti­mu­le­ren van de door­bloe­ding van de spieren.

Trans­der­ma­le massagetherapie

Dub­be­le ont­span­ning voor je huid, geest en spie­ren! Mag­ne­si­um­olie massage.

Medi­cal Taping 

In de jaren zeven­tig werd de basis voor het Medi­cal Taping Con­cept gelegd in Japan en Korea.

Cup­ping massage

Een Chi­ne­se mas­sa­ge om hard­nek­ki­ge, plaat­se­lij­ke pijn- en ener­gie­ver­sto­rin­gen te behandelen.

Hots­to­ne massage

Een unie­ke massage­therapie, waar­bij gemas­seerd wordt met war­me vul­ka­ni­sche stenen.

Manu­e­le lymfedrainage

Een tech­niek met een zach­te pom­pen­de bewe­ging, de vocht­op­na­me door de lym­fe­va­ten te stimuleren.

Tui-na mas­sa­ge

Richt zich op het beïn­vloe­den en in balans bren­gen van de ener­gie in ons lichaam.

Ayur­ve­di­sche massage

De mas­sa­ge brengt het hele lichaam in balans.

Shi­at­su massage

Sti­mu­le­ren het zelf­he­lend ver­mo­gen van het men­se­lijk lichaam

Voet­re­flex­mas­sa­ge

Een voet­re­flex­mas­sa­ge kan een diep ont­span­nen­de the­ra­pie zijn voor jong en oud.

Bind­weef­sel­mas­sa­ge

Ver­be­ter het her­stel­ver­mo­gen van de huid.

Zwan­ger­schaps­mas­sa­ge

Bij een zwan­ger­schap is het extra belang­rijk om goed voor jezelf te zorgen.

Kin­der­mas­sa­ge

Een kin­der­mas­sa­ge kan zeer behulp­zaam zijn bij ont­span­ning en kalmering.

Stoel­mas­sa­ge Shiatsu

Kor­te ont­span­nen­de en acti­ve­ren­de druk­punt­mas­sa­ge ter pre­ven­tie en behan­de­ling van klachten.